Giá trị & Văn hóa

Giá trị & Văn hóa

Yếu tố cốt lõi của văn hóa đa dạng tại KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

Yếu tố cốt lõi của văn hóa KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

Yếu tố cốt lõi trong văn hóa đa dạng của KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

KPMG hoạt động trong điều kiện đòi hỏi sự khắt khe, với yêu cầu giám sát chặt chẽ, và quá trình tiến triển liên tục của pháp luật, quy định và nhu cầu thị trường. Danh tiếng của chúng tôi được tạo bởi cách mà những con người của chúng tôi đáp ứng với những điều kiện này, và cách mà chúng tôi ứng xử với khách hàng, với các đồng nghiệp, và với cộng đồng.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu