Yếu tố cốt lõi trong văn hóa đa dạng của KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

KPMG hoạt động trong điều kiện đòi hỏi sự khắt khe, với yêu cầu giám sát chặt chẽ, và quá trình tiến triển liên tục của pháp luật, quy định và nhu cầu thị trường. Danh tiếng của chúng tôi được tạo bởi cách mà những con người của chúng tôi đáp ứng với những điều kiện này, và cách mà chúng tôi ứng xử với khách hàng, với các đồng nghiệp, và với cộng đồng.

culture