close
Share with your friends

Quản lý Rủi ro Tài chính

Quản lý Rủi ro Tài chính

Nhóm tư vấn về Quản lý Rủi ro Tài chính của KPMG hỗ trợ các tổ chức tăng cường và củng cố nguồn lực quản lý rủi ro và tuân thủ sẵn có của họ

Nhóm tư vấn về Quản lý Rủi ro Tài chính của KPMG hỗ trợ các tổ chức tăng cường..

Đánh giá danh mục rủi ro, củng cố hiệu quả hoạt động kinh doanh và biến yêu cầu tuân thủ luật định thành một động chính cơ chi phối giá trị.

Rủi ro tài chính là một thực tế không thể tránh khỏi của cuộc sống trong môi trường kinh doanh hiện đại. Các cơ chế pháp luật ngày càng phức tạp và đòi hỏi khắt khe kết hợp với thách thức về rủi ro quản lý tài chính.

Ngày càng có nhiều hơn các tổ chức nhận thức được lợi ích của một phương pháp tiếp cận mạch lạc đối với việc quản lý rủi ro tài chính và tuân thủ pháp luật. Nhiều tổ chức hiện nay đang chủ trương sử dụng việc quản lý rủi ro và tuân thủ để hướng đến hiệu quả hoạt động vượt trội.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Nhóm tư vấn về Quản lý Rủi ro Tài chính của KPMG hỗ trợ các tổ chức tăng cường và củng cố nguồn lực quản lý rủi ro và tuân thủ sẵn có của họ. Chúng tôi giúp các khách hàng:

  • đánh giá năng lực quản lý rủi ro hiện tại của họ 
  • kiểm chuẩn hiệu quả quản lý rủi ro tài chính và các quy trình liên quan 
  • củng cố vai trò của quản lý rủi ro tài chính đối với việc đạt được các mục tiêu doanh nghiệp 
  • phát triển các công cụ để xác định, theo dõi và báo cáo về các vấn đề rủi ro tài chính và tuân thủ 
  • giới thiệu các biện pháp tuân thủ mới 
  • thực hiện kiểm tra về yêu cầu tuân thủ 
  • giảm chi phí của yêu cầu tuân thủ và tình trạng sử dụng quá mức thời gian quản lý cho các vấn đề tuân thủ 
  • đánh giá hệ thống và các thông lệ về tuân thủ hiện tại đối chiếu với thông lệ tối ưu của ngành

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm một phạm vi rộng lớn các hoạt động, gồm có quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro thị trường và rủi ro tiền tệ, các yêu cầu chống rửa tiền và quản lý rủi ro hoạt động (hay Tuân thủ Basel II)

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi là các chuyên gia thành thạo, giàu kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn rõ ràng, khách quan và sát với thực tiễn. Họ sử dụng các nguồn lực của KPMG tại địa phương, khu vực và toàn cầu.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ