close
Share with your friends

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Chúng tôi hiểu rằng bộ phận kiểm toán nội bộ cần tạo ra giá trị chiến lược và góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Chúng tôi hiểu rằng bộ phận kiểm toán nội bộ cần tạo ra giá trị chiến lược

Chúng tôi hiểu rằng bộ phận kiểm toán nội bộ cần tạo ra giá trị chiến lược và góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. Tại nhiều tổ chức, việc nâng cấp và tăng cường năng lực kiểm toán nội bộ trong các lĩnh vực này là một nhu cầu cấp thiết. Đó là điều mà KPMG có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm:

  • phát triển các thông lệ quản trị hiệu quả để củng cố công việc của hội đồng quản trị, chủ tịch và của cá nhân các giám đốc 
  • tạo ra một môi trường kiểm toán và kiểm soát hiệu quả để thiết lập một khung đảm bảo có phạm vi rộng 
  • quán triệt văn hóa hiệu quả hoạt động cao và thông lệ kinh doanh có đạo đức

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Với nhu cầu mạnh mẽ về kiểm toán viên nội bộ giàu kinh nghiệm và có các kỹ năng phù hợp, hầu hết các tổ chức gặp khó khăn trong việc giữ vững được bộ phận kiểm toán nội bộ hoàn chỉnh và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

KPMG cung cấp sự hỗ trợ thực tế trong việc khắc phục các yếu kém trong kiểm toán nội bộ và các thiếu hụt về kỹ năng bằng cách:

1. Thuê ngoài:

  • Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với chức năng kiểm toán nội bộ của toàn bộ tổ chức theo định hướng của ban kiểm toán và/hoặc lãnh đạo cấp cao.

2. Kết hợp nội lực và ngoại lực

  • Chúng tôi có thể bổ sung năng lực kiểm toán nội bộ hiện tại của tổ chức, mang đến các kỹ năng chuyên biệt và đảm nhiệm các dự án kiểm toán đơn lẻ.

3. Nguồn lực chuyên môn

  • Chúng tôi có thể cung cấp các nhân viên kiểm toán giàu kinh nghiệm và có các kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc theo hướng dẫn của bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức. Các dự án này có thể được thực hiện một lần hoặc liên tục.

4. Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ

  • KPMG trợ giúp các tổ chức thiết lập và/hoặc củng cố hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong tổ chức.
  • Chúng tôi thực hiện và rà soát hiệu quả hoạt động chiến lược của các bộ phận kiểm toán nội bộ, tư vấn về hiệu quả hoạt động, chi phí và các thiếu hụt về nguồn lực. Chúng tôi giúp kết hợp các mục tiêu của kiểm toán nội bộ với các quy trình kinh doanh chủ chốt của doanh nghiệp, có xét đến công tác quản lý rủi ro liên quan, tuân thủ và hiệu quả hoạt động.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ