close
Share with your friends

Dịch vụ Rủi ro và Kiểm soát

Dịch vụ Rủi ro và Kiểm soát

Xác định và quản lý các rủi ro kinh doanh chủ yếu, hỗ trợ tối thiểu hóa tổn thất và tối đa hóa các giá trị cổ đông.

Quản lý các rủi ro kinh doanh, tối thiểu hóa tổn thất và tối đa hóa giá trị cổ đông.

Xác định và quản lý các rủi ro kinh doanh chủ yếu, hỗ trợ tối thiểu hóa tổn thất và tối đa hóa các giá trị cổ đông.

Các nhà điều hành luôn phải chịu áp lực trong việc phải xác định các rủi ro mà tổ chức của họ đang phải đối mặt. Họ cần phải hiểu được các rủi ro này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các quyết định thương mại và sự hình thành các chiến lược kinh doanh.

Cách thức chúng tôi có thể tạo ra giá trị

1. Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM)

Phương pháp ERM của KPMG sử dụng một phương pháp tiếp cận được cơ cấu và tổng thể nhằm quản lý các yếu tố không chắc chắn mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Phương pháp này phụ thuộc vào việc tạo ra các cơ chế nội bộ vững mạnh để tập hợp, phân tích, theo dõi và hiểu biết về các thông tin liên quan. KPMG hỗ trợ các tổ chức thiết lập các thông lệ thực hành và các hệ thống ERM hiêụ quả. Chúng tôi giúp các tổ chức:

  • thực hiện các hội thảo đánh giá rủi ro doanh nghiệp để giúp họ xác định các rủi ro kinh doanh hàng đầu của tổ chức 
  • đánh giá thực tế quản lý rủi ro hiện tại của tổ chức 
  • xây dựng các kế hoạch sát với thực tiễn để đạt được các mục tiêu quản lý rủi ro 
  • truyền đạt các kiến thức quản lý rủi ro đến các đối tượng mà các kiến thức này có thể được sử dụng hiệu quả nhất 
  • đào tạo nhân sự chủ chốt trong lý thuyết và thực hành ERM 
  • thực hiện các chương trình ERM để trở thành các công cụ theo dõi và báo cáo chiến lược hữu hiệu 
  • đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trên cơ sở nẵm vững thông tin về rủi ro và gắn liền việc nhận thức về rủi ro và kiểm soát vào các quy trình đưa ra quyết định
  • tăng cường trách nhiệm giải trình về rủi ro tại tất cả các cấp của tổ chức 
  • bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp và các quan điểm về giá trị.

Khi làm việc với các tổ chức, KPMG sẽ triển khai phương pháp ERM toàn cầu đã được chứng minh. Các tổ chức có thể tiếp cận nhóm làm việc chủ chốt gồm các chuyên gia ERM được hỗ trợ bởi các cán bộ chuyên môn, chuyên ngành thích hợp và một hệ thống quản lý kiến thức tinh vi.

2. Kiểm soát Nội bộ Hoạt động Báo cáo Tài chính

Ngày nay, trách nhiệm của các giám đốc đã được mở rộng. Các trách nhiệm này bao gồm việc thiết kế, triển khai và duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày trung thực và hợp lý các báo cáo tài chính. Phát sinh từ các trách nhiệm này, các Giám đốc Tài chính và các nhà quản lý hiện nay phải đưa ra được sự đảm bảo hợp lý để xác nhận rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý đã được thiết lập để ngăn ngừa gian lận và đảm bảo tính tin cậy của báo cáo tài chính.

Chúng tôi có thể hỗ trợ việc phân tích các biện pháp kiểm soát tài chính và hoạt động  và các quy trình liên quan, theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các thành viên ban lãnh đạo cao cấp khác. Chúng tôi trợ giúp việc xác định các yếu kém và đưa ra các khuyến nghị để khắc phục các yếu kém đó. Chúng tôi cũng có thể giúp ban lãnh đạo thực hiện tất các các khuyến nghị được phê duyệt.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ