close
Share with your friends

Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Rủi ro và Tuân thủ

Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Rủi ro và Tuân thủ

IARCS cung cấp nguồn lực chiến lược cho kiểm toán nội bộ; giám sát/kiểm toán liên tục; ERM.

IARCS cung cấp nguồn lực chiến lược cho kiểm toán nội bộ; giám sát/kiểm toán liên tục;..

Vai trò của Kiểm toán Nội bộ đang có sự thay đổi. Trước đây, vai trò của bộ phận này là đảm bảo tính tuân thủ. Ngày nay, kiểm toán nội bộ liên quan đến việc đưa ra quyết định cấp cao, bảo vệ tổ chức trước các rủi ro và nâng cấp các hệ thống kiểm soát.

Chúng tôi sẽ tăng thêm giá trị bằng cách nào

  • Bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng lớn các dịch vụ tư vấn, bao gồm kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro doanh nghiệp, rà soát đảm bảo chất lượng và rà soát kiểm soát nội bộ trong công tác báo cáo tài chính.
  • Chúng tôi giúp các tổ chức cải thiện thực tiễn công tác quản trị doanh nghiệp của họ, quản lý rủi ro và các hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách thiết lập các hệ thống ERM nhằm chủ động quản lý rủi ro, và hình thành/nâng cấp bộ phận kiểm toán nội bộ để tập trung và vấn đề chiến lược và hoạt động. 
  • Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các nỗ lực về tính tuân thủ của họ để xây dựng các kiểm soát và quy trình bền vững và gia tăng giá trị.

Tại sao nên chọn KPMG

  • Bạn cần trợ giúp về vấn đề tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp hiện hành cũng như các quy định thay đổi? 
  • Bạn đang chủ trương phát triển một hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM) hoặc đánh giá hệ thống ERM hiện có đối chiếu với các thông lệ tốt và các quy định về tuân thủ quản lý rủi ro. 
  • Bạn cần trợ giúp trong công tác rà soát bộ phận kiểm toán nội bộ, nhằm cung cấp một phương tiện hiệu quả trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận này so với kỳ vọng của Ban lãnh đạo và các thông lệ tốt hơn, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp lên các tiêu chuẩn mong muốn. 
  • Bạn đang chủ trương thuê ngoài/ phối hợp nội lực và ngoại lực cho bộ phận kiểm toán nội bộ để bù đắp cho nguồn lực hiện có trong tổ chức. 
  • Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm cải thiện hoặc hợp lý hóa các biện pháp kiểm soát nội bộ. 

Để có thêm thông tin và Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Rủi ro và Tuân thủ của chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:

  • Kiểm toán Nội bộ
  • Dịch vụ Rủi ro và Kiểm soát

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ