close
Share with your friends

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh

Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp Thông minh bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lý điều hành/thẻ điểm nhóm nhiều bộ phận

Những dịch vụ này bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lý điều hành/thẻ điểm...

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh giúp khách hàng có thể đánh giá tình hình trị trường hiện tại và dự báo những yếu tố có thể chi phối sự thành công trong tương lai, cũng như có được sự thấu hiểu từ khả năng phân tích số lượng lớn các dữ liệu một cách thống nhất. Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp Thông minh bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lý
điều hành/thẻ điểm nhóm nhiều bộ phận, các yêu cầu báo cáo tích hợp (tài chính và hoạt động), thiết lập các quy trình quản lý thông tin và quản lý hiệu quả hoạt động tích hợp.

Dịch vụ Doanh nghiệp Thông minh (BI) của chúng tôi bao gồm:

Quản lý Khách hàng

  • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống quản lý khách hàng, bao gồm phân tích và ước tính tác động kinh tế của nỗ lực này. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc xác định và triển khai các thay đổi cần thiết trong cơ cấu tổ chức, các kênh phân phối, hoạt động và hạ tầng, cũng như thay đổi về hỗ trợ quản lý nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của các khách hàng của chúng tôi.

Thiết kế Ý tưởng

  • Thiết kế và chi tiết kỹ thuât của các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật của các ứng dụng doanh nghiệp thông minh hỗ trợ việc phân tích hoạt động kinh doanh, dự toán và hoạch định, tính toán chi phí và
    xác định khả năng sinh lợi.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu