close
Share with your friends

Quản lý Rủi ro Thông tin (IRM) trong Kiểm toán Độc lập

Quản lý Rủi ro Thông tin (IRM) trong Kiểm toán Độc lập

Nhóm tư vấn về IRM trong Kiểm toán Độc lập hỗ trợ nhóm cán bộ kiểm toán bằng cách đảm bảo hệ thống được kiểm soát an toàn.

Nhóm tư vấn IRM trong Kiểm toán Độc lập hỗ trợ nhóm cán bộ kiểm toán bằng cách đảm bảo...

Các tổ chức phụ thuộc vào CNTT để thực hiện công tác báo cáo tài chính toàn diện và chính xác còn các kiểm toán nội bộ lại phụ thuộc vào các hệ thống CNTT và các hệ thống kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán hiệu quả.

Nhóm tư vấn về IRM trong Kiểm toán Độc lập hỗ trợ nhóm cán bộ kiểm toán bằng cách đảm bảo rằng các hệ thống và ứng dụng được sử dụng trong công tác báo cáo tài chính được kiểm soát một cách an toàn và các rủi ro về sai sót và gian lận liên quan được giảm đến mức tối thiểu.

Các dịch vụ của chúng tôi như sau: 

 • Hỗ trợ đánh giá rủi ro gian lận ở cấp doanh nghiệp và quy trình lập kế hoạch kiểm toán để có thể nhận biết đúng đắn về rủi ro CNTT và các biện pháp kiểm soát
 • Lập hồ sơ và hiểu rõ về các quy trình phức tạp và các biện pháp kiểm soát trên cơ sở sử dụng kinh nghiệp về ngành kinh doanh và kiến thức chuyên môn cụ thể. 
 • Hỗ trợ nhóm kiểm toán xác định các biện pháp kiểm soát chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. 
 • Đánh giá về thiết kế và tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát tổng thể về CNTT và các kiểm soát ứng dụng 
 • Hỗ trợ bước kiểm tra quan trọng trong kiểm toán bằng cách:
  • Xác nhận tính chính xác của các kết quả hợp nhất tài chính bằng cách sử dụng công cụ tự động 
  • Kiểm tra việc di chuyển dữ liệu khi một hệ thống tài chính mới được triển khai 
  • Sử dụng Kỹ thuật kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính (CAATs) để đưa ra sự đảm bảo kiểm toán bằng cách kiểm tra khối lượng lớn dữ liệu trong quần thể dữ liệu.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu