close
Share with your friends

Hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh

Các nhóm tư vấn về Hiệu quả kinh doanh tập trung vào các vấn đề cơ bản trong kinh doanh

Các nhóm tư vấn về Hiệu quả kinh doanh tập trung vào các vấn đề cơ bản trong kinh doanh

Các nhóm tư vấn về Hiệu quả kinh doanh tập trung vào các vấn đề cơ bản trong kinh doanh — quản lý rủi ro, tăng doanh thu và kiểm soát chi phí  — là các vấn đề mà mọi tổ chức hoạt động trong mọi ngành nghề cần giải quyết để phát triển. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xác định các rủi ro và tối ưu hóa các hoạt động mà họ sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh chiến lược và các mục tiêu tài chính.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Các tổ chức có nhiều phương án lựa chọn trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm việc thiết kế quy trình và công cụ kiểm soát, các mô hình dịch vụ chia sẻ (shared services) và hoạt động thuê ngoài (outsourcing). Các chuyên gia về Hiệu quả kinh doanh của chúng tôi tìm cách giúp khách hàng nâng cao năng lực để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn — đó là các quyết định chiếm vị trí trung tâm của các nỗ lực thành công trong hoạt động chuyển đổi doanh nghiệp và quản lý thay đổi.

Các chuyên gia của chúng tôi mang đến kinh nghiệm sâu rộng và hợp tác chặt chẽ với khách hàng và tư vấn cho họ về nhiều vấn đề, bao gồm: 

Đánh giá chẩn đoán cho doanh nghiệp – Các chuyên gia của chúng tôi thực hiện một cuộc đánh giá nhanh về hiệu quả hoạt động, các quy trình nội bộ, cơ cấu tổ chức, và năng lực của hệ thống CNTT để góp phần xác định các rủi ro và thiếu hụt về tính hiệu quả. Chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo phân tích chi tiết trong đó có giải thích về các thiếu hụt lớn và đề xuất một kế hoạch khắc phục được ưu tiên căn cứ vào chi phí và các nỗ lực cần thiết. 

Quản lý vốn lưu động – Các chính sách và kỹ thuật của chúng tôi hướng tới việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu. Cùng với khách hàng, chúng tôi sẽ rà soát chu kỳ vốn lưu động và xác định các rủi ro và yếu kém để giúp doanh nghiệp quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả hơn.

Tối ưu hóa chi phí - Chương trình tối ưu hóa chi phí của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được các cơ hội giảm thiểu chi phí hoạt động  đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Phương pháp tiếp cận này tạo ra sự đồng bộ thông suốt thông qua mỗi giai đoạn của quy trình tối ưu hóa từ khâu xác định đến khâu thực hiện bằng cách tận dụng tối đa kinh nghiệm của chúng tôi  trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm, quản lý hàng tồn kho, vốn lưu động, tìm kiếm nguồn cung cấp , chuỗi cung ứng và thuế.

Thiết kế tổ chức - KPMG sử dụng một phương pháp đã qua kiểm chứng thực tế, và dựa trên các bằng chứng. Phương pháp tiếp cận này hỗ trợ sự hợp tác trong công việc nhưng đồng thời cũng bao gồm các trách nhiệm giải trình chính, việc ký duyệt và ra quyết định để có được một cơ chế sát thực tế và khả thi cho tổ chức với thời hạn hoàn thành công việc gấp gáp.

Quy trình của chúng tôi hướng đến các bên có lợi ích liên quan trên cơ sở một chiến lược và các tác động của nó, qua đó bảo đảm rằng họ sẽ cân nhắc cách thức tổ chức các nhóm làm việc cũng như cách thức để thực thi và hoàn thành chiến lược đó.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi có thể ứng dụng tại bất cứ cấp nào trong tổ chức - từ việc chuyển đổi mô hình hoạt động trong toàn bộ doanh nghiệp, đến việc rà soát và nâng cao hiệu quả của một nhóm làm việc, và tại bất kỳ giai đoạn phát triển nào của tổ chức - từ việc khởi động đến các hoạt động đã được triển khai trong thời gian dài.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ