Trần Anh Quân

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng khối Quản trị Chất lượng và Rủi ro

KPMG in Vietnam

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng khối Quản trị Chất lượng và Rủi ro