Phạm Đỗ Nhật Vinh

Thành viên điều hành, Trưởng Khối Tư vấn ngành Tài chính Ngân hàng

KPMG in Vietnam

Thành viên điều hành, Trưởng Khối Tư vấn ngành Tài chính Ngân hàng