close
Share with your friends

Phạm Mai Hương

Giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Thẩm định Tài chính

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (4) 3946 1600 (ext. 6426) Email: hpham3@kpmg.com.vn

huong pham
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu