Will Nguyễn

Thành viên điều hành, Bộ phận Tư vấn Công nghệ thông tin

KPMG in Vietnam

Thành viên điều hành, Bộ phận Tư vấn Công nghệ thông tin