close
Share with your friends

Nguyễn Tuấn Hồng Phúc

Giám đốc, Bộ phận Chiến lược và Hoạt động

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext.3158) | Email: phuctnguyen@kpmg.com.vn

vn-Nguyen-Tuan-Hong-Phuc
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu