Nguyễn Thanh Mai

Chuyên viên Marketing và Truyền thông

KPMG in Vietnam

maitnguyen2@kpmg.com.vn