Nguyễn Khánh Giang

Phó phòng Marketing và Truyền thông

KPMG in Vietnam

E: gknguyen@kpmg.com.vn