Ai Nguyen

Nguyễn Công Ái

Phó Tổng giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Chiến lược Ðầu tư

KPMG Accountants B.V

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm