Nguyễn Công Ái | KPMG | VN
close
Share with your friends

Dr. Nguyễn Công Ái

Phó Tổng giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Chiến lược Ðầu tư

KPMG in Vietnam

Đt: + 84 8 3281 9266 (ext. 8235) Email: acnguyen@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi