Lâm Thị Ngọc Hảo

Thành viên Điều hành, Trưởng Khối Doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Bộ phận Tư vấn Chuyển đổi doanh nghiệp

KPMG Việt Nam