Đàm Xuân Lâm

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán

KPMG in Vietnam

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán