Đinh Thế Anh

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận Tư vấn Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

KPMG Việt Nam