Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 (“Luật CGCN 2017”). Luật CGCN 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 và thay thế Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (“Luật CGCN 2006”).

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-july

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 (“Luật CGCN 2017”). Luật CGCN 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 và thay thế Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (“Luật CGCN 2006”).

Đáng chú ý, Luật CGCN 2017 quy định một số vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế , cụ thể như sau:

1. Về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Luật CGCN 2006, việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ là quyền, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Luật CGCN 2017, Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ:

 • Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
 • Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trên thực tế, khi thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế thường yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ để đánh giá việc khấu trừ chi phí chuyển giao công nghệ, mặc dù Luật CGCN 2006 không bắt buộc đăng ký. Với quy định mới của Luật CGCN 2017, cơ quan thuế có cơ sở để loại trừ chi phí chuyển giao công nghệ nếu hợp đồng chuyển giao công nghệ không được đăng ký.

2. Về phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ

Trước đây, Luật CGCN 2006 quy định việc thanh toán chuyển giao công nghệ được thực hiện theo các phương thức sau đây:

 • Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hoá;
 • Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận

Luật CGCN 2017 đã cụ thể hóa ba phương thức tính giá và thanh toán như sau:

 • Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh.
 • Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần.
 • Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận.

3. Kiểm toán về giá công nghệ chuyển giao

Luật CGCN 2017 quy định việc giá công nghệ chuyển giao trong các trường hợp sau đây phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá:

 • Chuyển giao công nghệ giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;
 • Chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 • Chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định trên, cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp nhận công nghệ cung cấp tài liệu giá chuyển giao công nghệ đã được kiểm toán và hồ sơ xác định giá thị trường đối với công nghệ chuyển giao để xác định chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN.

4. Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Luật CGCN 2017 quy định những đối tượng sau đây được hưởng ưu đãi theo pháp luật về thuế:

 • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật mẫu, công nghệ trong nước chưa tạo ra được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, giải mã, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; tài liệu, sách báo khoa học phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
 • Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;
 • Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ tại doanh nghiệp;
 • Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
 • Doanh nghiệp nên lưu ý các vấn đề nêu trên nếu phát sinh hoạt động chuyển giao công nghệ. Vui lòng liên hệ KPMG để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi