Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2

Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

1000

Nội dung liên quan

vn-ta-2017

Sau đây là một số nội dung đáng chú ý tại Luật hỗ trợ DNNVV:

1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau đây:

 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

2. Nguyên tắc hỗ trợ DNNVV

 • Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.
 • Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

3) Nội dung hỗ trợ DNNVV

DNNVV thỏa mãn các điều kiện quy định có thể được hưởng các hình thức hỗ trợ sau đây:

 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: DNNVV được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV và Quỹ phát triển DNNVV.
 • DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.
 • Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với DNNVV. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất không áp dụng đối với DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước.
 • Hỗ trợ về công nghệ: Nhà nước sẽ thực hiện hình thức hỗ trợ này bằng việc xây dựng các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.
 • Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ sau đây:
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ mở rộng thị trường: Nhà nước thực hiện hình thức hỗ trợ này bằng cách thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Luật hỗ trợ DNNVV còn quy định về các điều kiện và hình thức hỗ trợ đặc biệt cho 3 đối tượng doanh nghiệp, gồm DNNVV được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Chính phủ và các Bộ liên quan sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật này.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi