Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3

Cập nhật mới nhất về TNDN; TNCN và chính sách lao động; thuế tiêu thụ đặc biệt tháng; thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế Việt Nam tháng 4/2017.

1000

Nội dung liên quan

vn-two-guys-discusing

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

(i). Hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định đối với tài sản là nhà hỗn hợp

Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC (“Thông tư 28”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 147/2016/TT-BTC và Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản là nhà hỗn hợp.

Theo Thông tư 28, đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

  • Đối với phần diện tích dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp ghi nhận phần diện tích đó là tài sản cố định và trích khấu hao theo quy định.
  • Đối với phần diện tích dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
  • Trường hợp không xác định tách riêng được phần diện tích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Thông tư 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

(ii). Thu nhập từ tiền lãi thanh toán chậm không được miễn thuế TNDN

Theo Công văn 1234/TCT-CS ngày 03/04/2017 của Tổng Cục thuế (“TCT”), trường hợp doanh nghiệp đang được miễn thuế đối với hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản có thu nhập từ tiền lãi do khách hàng thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán thì đây là khoản thu nhập khác không liên quan đến lĩnh vực được ưu đãi. Khoản thu nhập này khôngđược miễn thuế TNDN.

(iii). Thời điểm hưởng ưu đãi thuế do chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi

Theo Công văn số 1421/TCT-CS ngày 17/4/2017 của TCT, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư tại địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế theo Danh mục mới ban hành tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì dự án này được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN kể từ ngày Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 27/12/2015).

2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và chính sách lao động

(i). Tăng mức lương cơ sở lên 1.300.000 VNĐ/tháng

Ngày 24/4/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định 47/2017/ NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 VNĐ/ tháng. Đối với các doanh nghiệp chi trả lương cho người lao động theo thỏa thuận hợp đồng lao động, mức lương cơ sở sẽ được dùng làm căn cứ để xác định mức lương tối đa tham gia đóng góp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc (tức là không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở).

(ii). Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0,5%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (“TNLĐ-BNN”).

Theo đó, kể từ ngày 01/06/2017, mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN hàng tháng của người sử dụng lao động được giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 đến dưới 03 tháng sẽ thực hiện quy định nêu trên kể từ ngày 01/01/2018.

Từ ngày 1/1/2020, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh lại mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN.

(iii). Chính phủ đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) cho người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) xuống còn 0,5%

Theo Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2017 về Phiên họp thường kỳ tháng 3/2017 của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất đề xuất mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5%.

Theo đó, Chính phủ sẽ soạn thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua việc giảm BHTN cho NSDLĐ nêu trên.

Sau khi được Quốc hội thông qua, mức BHTN 0,5% đối với NSDLĐ sẽ được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

3. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)

(i) Chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của trụ sở chính, thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ

Theo Công văn 1224/TCT-CS ngày 31/3/2017 của TCT, trường hợp chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của trụ sở doanh nghiệp để giao dịch mua bán với khách hàng theo quy định của pháp luật về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chi nhánh có thông báo đầy đủ tới khách hàng và trong Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng mua bán có quy định cụ thể về điều kiện thanh toán ủy quyền này thì bên mua được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

(ii) Văn phòng điều hành khi giải thể thì được hoàn thuế GTGT đầu vào

Theo Công văn 1221/TCT-CS ngày 27/3/2017 của TCT, trường hợp văn phòng điều hành dự án của nhà thầu nước ngoài khi thực hiện giải thể có số thuế GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện khấu trừ mà chưa được khấu trừ hết thì thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế GTGT.

4. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”)

(i) Giá tính thuế TTĐB là giá sau khi trừ chiết khấu thương mại

Theo Công văn 5355/BTC-CST ngày 25/4/2017 của Bộ Tài Chính, trường hợp doanh nghiệp thực hiện chính sách chiết khấu thương mại cho khách hàng thì giá tính thuế TTĐB sẽ là giá sau khi trừ chiết khấu thương mại.
Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại khi người mua đáp ứng một số điều kiện nhất định và doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tương ứng với số tiền chiết khấu cho khách hàng thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm số thuế TTĐB phải nộp tương ứng.

5. Quản lý thuế

(i) Hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC

Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (“MLNSNN”), Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1147/TCT-KK ngày 29/3/2017, hướng dẫn chi tiết việc hạch toán kế toán thuế, chuyển đổi dữ liệu mục lục ngân sách và sửa đổi, bổ sung nội dung về chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới:

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi