Cập nhật thông tin thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2

Cập nhật thông tin thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 2

Cập nhật mới nhất về TNDN, TNCN, NTNN, thuế tiêu thụ đặc biệt tháng, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tháng 3/2017.

1000

Nội dung liên quan

kh-man-ipad

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i) Dự án đầu tư tại khu công nghiệp không được hưởng ưu đãi về thuế suất

Theo xác nhận củaTổng CụcThuế tại Công văn số 292/ TCT-DNL ngày 23/1/2017, pháp luật thuế TNDN không quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu công nghiệp theo mức áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Do đó, dự án đầu tư tại khu công nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế, không được hưởng ưu đãi về thuế suất theo quy định hiện hành.

(ii) Thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản không được áp dụng đồng thời các ưu đãi thuế TNDN theo các điều kiện khác nhau

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 8/3/2017của Bộ Tài Chính, trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi. Hướng dẫn này thay thế quy định trước đó tại Điểm 2(i) của Công văn số 5181/TCT-CS ngày 15/4/2016.

Tổng Cục thuế yêu cầu các cục thuế địa phương rà soát lại các trường hợp đã kê khai thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 5181/TCT-CS để điều chỉnh lại theo quy định.

2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)
(i) Tiền thưởng khuyến khích hiệu quả cho tập thể nhưng sau đó được phân bổ cho cá nhân thì thuộc đối tượng chịu thuế TNCN

Theo hướng dẫn tại Công văn số 281/TCT-TNCN ngày 23/1/2017 của Tổng Cục thuế, trường hợp tập thể đơn vị được nhận khoản tiền thưởng khuyến khích hiệu quả, sau đó đơn vị phân bổ khoản tiền thưởng lại cho cá nhân trong đơn vị thì khoản thu nhập này chịu thuế TNCN.

(ii) Quy đổi thu nhập chịu thuế trong trường hợp người lao động hưởng lương không bao gồm thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 của Bộ Tài Chính, trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động với điều khoản thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được công ty trả thay tiền bảo hiểm bắt buộc, thì:

  • Khoản tiền bảo hiểm bắt buộc được trả thay là thu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi, do khoản bảo hiểm trả thay này cũng được coi là khoản được giảm trừ.
  • Khoản tiền thuê nhà được trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

3. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”)
(i) Phân biệt thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần

Ngày 1/3/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 664/TCT-CS hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài trong trường hợp chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần. Theo đó:

  • Trường hợp chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán thì nhà thầu nộp thuế theo diện chuyển nhượng chứng khoán, mức thuế suất 0.1% trên giá trị giao dịch;
  • Trường hợp chuyển nhượng cổ phần trong công ty không phải là công ty đại chúng thì nhà thầu nộp thuế theo diện chuyển nhượng vốn, mức thuế suất thuế TNDN hiện hành (20%) trên thu nhập.

(ii) Phí dịch vụ các ngân hàng nước ngoài thu được từ dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế NTNN

Tiếp theo ý kiến của Ngân hàng Nhà Nước tại Công văn số 695/NHNN-PC ngày 9/2/2017, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 731/TCT-DNL ngày 6/3/3017. Theo đó, Tổng Cục thuế xác nhận khoản phí dịch vụ mà các ngân hàng nước ngoài thu được từ dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế NTNN tại Việt Nam.

Công văn này thay thế các Công văn số 1924/TCT-DNL, 1566/TCT-DNL, 3704/TCT-DNL và 3992/TCT-DNL trước đây hướng dẫn các khoản phí này phải chịu thuế NTNN.

(iii) Hoạt động phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Theo hướng dẫn tại Công văn số 586/TCT-CS ngày 24/2/2017 của Tổng Cục thuế, hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền hình trong một thời gian nhất định không phải là hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ, cũng không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhà thầu theo tỉ lệ 5%.

4. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”)

(i) Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 195/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế TTĐB

Ngày 6/3/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 195/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế TTĐB. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh số thuế TTĐB phải nộp tại khâu nhập khẩu không khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 195 và Thông tư 130, trong trường hợp do nguyên nhân khách quan bất khả kháng mà doanh nghiệp không khấu trừ hết số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu thì mới được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN. Thông tư 20 có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.

5. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
(i) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo hình thức kinh doanh nhưng được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu thì không phải báo cáo quyết toán hải quan

Theo hướng dẫn tại Công văn số 811/TCHQ-GSQL ngày 14/2/2017 của Tổng Cục Hải Quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình kinh doanh và đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định, sau khi sản xuất ra sản phẩm mà doanh nghiệp tìm được thị trường xuất khẩu thì thuộc trường hợp xem xét hoàn thuế và không phải thực hiện báo cáo quyết toán.

6. Các khoản thuế và phí khác
(i) Văn phòng đại diện (“VPĐD”) không thực hiện chức năng kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài

Theo xác nhận của Bộ Tài Chính tại Công văn số 1200/BTC-TCT ngày 24/1/2017, trường hợp VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh và không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì sẽ không thuộc đối tượng chịu lệ phí môn bài.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới:

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi