close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 6

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 6

Cập nhật mới nhất về TNDN, TNCN, cơ sở thường trú cho mục đích thuế, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tháng 10/2016

1000

Nội dung liên quan

vn-city-flycam-view

1) Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

  • Chi nhánh công ty thành lập trong giai đoạn 2007 – 2008 là dự án đầu tư mở rộng, được hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm và không được hưởng ưu đãi về thuế suất
  • Lãi phát sinh từ khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của tài khoản vốn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN
  • Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, sử dụng, hạch toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
  • Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (“Quỹ PTKHCN”)
  • Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”)

2) Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)

  • Tăng mức tiền ăn giữa ca lên 730.000 VNĐ/người/tháng

3) Cơ sở thường trú cho mục đích thuế

  • Văn phòng đại diện (“VPĐD”) được coi là tạo thành cơ sở thường trú cho tổ chức nước ngoài nếu thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam

4) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Thời điểm nộp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
  • Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (“Luật 107”) liên quan đến các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu
  • Các nghị định hướng dẫn về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2020 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu