У чому полягає проблема?

Оцінка очікуваних кредитних збитків (ОКЗ)

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає оцінювати очікувані кредитні збитки (ОКЗ) як неупереджену, ймовірнісно зважену суму, використовуючи обґрунтовану та підтверджену інформацію, отриману без невиправданих затрат або зусиль на звітну дату. Сюди входить інформація щодо минулих подій, поточних умов та прогнози майбутніх економічних умов. [МСФЗ 9.5.5.17]  

Оцінка ОКЗ вимагає від суб’єктів господарювання враховувати низку можливих результатів та відповідних ймовірностей, а також застосовувати судження при визначенні того, що являє собою обґрунтована та підтверджена прогнозна інформація. 

Для суб’єктів господарювання це може виявитися особливо складним для питань:

 • які раніше не були включені в процес планування та прогнозування суб’єкта господарювання;  
 • майбутні економічні наслідки яких особливо складно визначити. 

Однак суб’єкт господарювання не може стверджувати, що обґрунтована та підтверджена інформація щодо певної проблеми недоступна лише тому, що моделювання її наслідків виглядає складним завданням або тому, що це передбачає ширший, ніж зазвичай, діапазон можливих результатів. 

Суттєвим викликом для суб’єктів господарювання є включення до оцінки ОКЗ прогнозної інформації, що стосується економічного впливу спалаху COVID -19, яка доступна без зайвих витрат або зусиль на звітну дату.

Детальніше

Спалах пандемії коронавірусу COVID -19 вже спричинив серйозні економічні наслідки в багатьох країнах у порівнянні з 31 грудня 2019 року. Економічні потрясіння можуть стати більш серйозними і поширитися в інших юрисдикціях. Багато урядів, центральних банків та економістів переглядають свої економічні прогнози, щоб спробувати з’ясувати ймовірні наслідки. Однак економічний прогноз дає дуже невизначені результати, які  можуть швидко мінятися.

Суб’єкти господарювання зобов’язані оновлювати економічні прогнози, які вони використовують для оцінки ОКЗ на кожну звітну дату, включаючи обґрунтовану та підтверджену інформацію, наявну на той час. Обсяг зусиль та складність залежатимуть від ризиків суб’єкта господарювання. ОКЗ зазвичай є суттєвими для банків та інших фінансових установ, і такі суб’єкти господарювання, швидше за все, зіткнуться з найбільшими викликами. Їм доведеться вкласти найбільше ресурсів для оновлення оцінки ОКЗ, щоб відобразити зміни в умовах. 

Наступні фактори можуть бути особливо актуальними при оцінці ОКЗ:

 • Підвищена невизначеність щодо можливих майбутніх економічних сценаріїв та їхнього впливу на кредитні збитки може вимагати від суб’єктів господарювання врахувати додаткові економічні сценарії під час оцінки ОКЗ.
 • Існуючі моделі ОКЗ використовують історичний досвід для встановлення зв’язків між змінами в економічних умовах та поведінкою клієнтів з параметрами ОКЗ, такими як рівень збитків, ймовірність дефолту та збиток від дефолту. Однак ці історичні взаємозв’язки навряд чи можна застосувати до пандемії COVID -19. Тому коригування результатів моделей на основі експертного кредитного судження може стати необхідним, щоб відобразити належним чином інформацію, наявну на звітну дату.
 • Окремі типи клієнтів, галузі чи регіони можуть особливо сильно постраждати від економічних наслідків COVID -19. Суб’єктам господарювання, що зазнають ризиків у зв’язку з цими клієнтами, галузями чи регіонами, потрібно буде впевнитися, чи належним чином це враховано в їх оцінках ОКЗ.
 • Уряди та центральні банки розпочинають заходи для зменшення негативного впливу COVID -19 на банки та позичальників. Суб’єктам господарювання, можливо, доведеться це врахувати при оцінці ОКЗ . 
 • Багато позичальників вибирають ліміти по кредитних лініях або утримують готівку, щоб отримати додаткову ліквідність, що має допомогти їм витримати економічні потрясіння. Це буде актуально для оцінки ризиків  по зобов'язаннях з надання кредитів, а також позиках з опцією дострокового повернення або лонгації. 
 • На очікувані грошові потоки, що використовуються для оцінки ОКЗ, також можуть впливати будь-які дії, заплановані суб’єктом господарювання (наприклад, зміна чи перегляд умов, збільшення лімітів).
 • Крім того, збільшення лімітів кредитних карток може вплинути на строк кредитів, визначений відповідно до пункту 5.5.20 МСФЗ 9.

Розкриття інформації

Суб’єкт господарювання зобов’язаний розкривати природу та рівень ризиків, що виникають у зв'язку з фінансовими інструментами, і те, як він управляє цими ризиками. Отже, суб’єкту господарювання потрібно буде пояснити суттєвий вплив COVID -19 на ризики, пов'язані з фінансовими інструментами, і те, як він управляє цими ризиками. Суб’єкту господарювання необхідно буде використати судження для визначення того, яку специфічну інформацію, що має відношення до його діяльності, розкривати, та яка інформація необхідна для досягнення зазначених вище цілей. 

Приклади специфічної інформації, що розкривається, наведені нижче:

 • Інформація про практику управління кредитними ризиками суб’єкта господарювання та те, як вони пов'язані з визнанням та оцінкою ОКЗ. Суб’єкт господарювання, можливо, змінив свою практику управління ризиками у відповідь на COVID -19, наприклад, списавши борги позичальників або дотримуючись певних вказівок урядів чи регуляторів.
 • Методи, припущення та інформація, що використовуються для оцінки ОКЗ. Наприклад, суб’єкту господарювання може знадобитися пояснити, як він включив оновлену прогнозну інформацію в оцінку ОКЗ, зокрема: 
  • як була вирішена проблема моделей ОКЗ, які не були розроблені для поточних економічних потрясінь;  
  • як були розраховані коригування таких моделей. 
 • Кількісна та якісна інформація, яка дозволяє розрахувати суми, що випливають з оцінки ОКЗ;  певним типам аналізу, про які інформація була розкрита раніше, можуть знадобитися коригування або доповнення, щоб чітко відобразити вплив, спричинений COVID -19.
 • Інформація про припущення, які суб’єкт господарювання зробив щодо майбутнього, та інші основні джерела оцінки невизначеності на звітну дату, які несуть значний ризик істотного коригування протягом наступного фінансового року. [МСБО 1.125]  

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

При оцінці ОКЗ врахуйте наступне:

 • чи потрібні додаткові економічні сценарії;
 • чи потрібні коригування результатів моделювання на основі експертної оцінки якості кредиту;
 • чи належним чином враховує оцінка типи клієнтів/емітентів або регіони, на які особливо впливає економічний ефект від COVID -19;
 • зміни в поведінці клієнтів, наприклад, більш інтенсивне залучення кредитних ліній та утримання готівки;
 • вплив будь-якої допомоги позичальникам від уряду чи регулятора; 
 • вплив будь-яких дій, запланованих суб’єктом господарювання (наприклад, модифікація, перегляд умов, збільшення лімітів) на очікувані грошові потоки.

KPMG у соцмережах