8 квітня 2020 року

У чому полягає проблема?

Пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво вплинула на фінансові ринки в першому кварталі 2020 року. Фондові ринки різко впали, а волатильність зросла. Доходність казначейських облігацій досягла рекордно низьких показників, а індекси свопів кредитного дефолту зросли, що відображає занепокоєння щодо збільшення корпоративних дефолтів. Справедлива вартість багатьох активів і зобов’язань могла суттєво змінитися, відображаючи зміни в прогнозах грошових потоків, більшу невизначеність та підвищені ризики.

Справедлива вартість є оцінкою, що ґрунтується на ринкових даних – вона оцінюється з використанням припущень, які використовували б учасники ринку, і відображає кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості і за наявності має бути використана для оцінки справедливої вартості. Застосування ретроспективного підходу або коригування через зміни ринкових цін після дати балансу, що призвели до депресивного ціноутворення на дату оцінки, не дозволяється. [МСФЗ 13.77, 79]

Проведення оцінки вартості з використанням значних закритих вхідних даних є складним, особливо у часи, коли, як зараз, ринки є нестабільними, а економічні перспективи є вкрай невизначеними і можуть швидко змінюватися.

Справедлива вартість активу (або зобов'язання) повинна відображати кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Це стало складнішим через невизначеність впливу COVID-19 на економіку.

Детальніше

Закриті вхідні дані – це вхідні дані, для яких ринкових даних немає, та які формують, користуючись найкращою наявною інформацією про припущення, якими скористалися б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов’язання, включаючи припущення щодо ризику. Закриті вхідні дані, які використовуються в оцінках вартості, можуть потребувати значних коригувань для відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки. [МСФЗ 13.A]

Відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки

Деякі з ключових факторів та ризиків, які слід враховувати при оцінці справедливої вартості з використанням методів оцінки:

 • Рівень економічної активності. Заходи, що вживаються для стримування розповсюдження вірусу, можуть призвести до значного зниження економічної активності (в обсягах виробництва та попиту на товари і послуги), а також можуть негативно вплинути на прогнозні майбутні грошові потоки, що застосовуються в рамках методу оцінки з використанням дисконтованих грошових потоків.
 • Кредитний ризик та ризик ліквідності. Невизначеність економічного середовища призвела до підвищення кредитного ризику та ризику ліквідності для багатьох компаній. У зв’язку з цим показники власного кредитного ризику та/або кредитного ризику контрагентів, використані як вхідні дані у методах оцінки вартості, можуть підвищитися.
 • Прогнозування ризику. Оцінка справедливої вартості повинна відображати більшу невизначеність у формуванні економічних та фінансових прогнозів на найближчу перспективу через складнощі у прогнозуванні масштабів і тривалості впливу COVID-19 на економіку.
 • Валютний ризик. Компанії, які мають значні обсяги продажів або закупівель в іноземних валютах, можуть зазнати негативного впливу змін валютних курсів.
 • Ризик зміни товарних цін. На компанії, що працюють у видобувних галузях, може істотно вплинути зниження цін на товари. Компанії у країнах, які економічно залежать від таких товарів, також можуть наражатися на вищий ризик несприятливих економічних наслідків.

Можливо, знадобиться застосування значних суджень для кількісної оцінки премій за ризик та інших коригувань цих ризиків. Крім того, може зрости кількість оцінок справедливої вартості, віднесених до Рівня 3 в ієрархії джерел визначення справедливої вартості (наприклад, через закриті вхідні дані, такі як кредитний ризик, що стає значним у поточних умовах).

Яку інформацію потрібно розкрити?

Річні звіти 

З огляду на вплив посилення економічної невизначеності щодо прогнозування грошових потоків та інших закритих вхідних даних, що використовуються в методах оцінки (наприклад, деякі ставки дисконту, скориговані на ризик), компаніям, можливо, доведеться розкривати інформацію про чутливість – разом з розкриттям ключових припущень та суджень, сформованих управлінським персоналом, – щоб дати можливість користувачам зрозуміти, як була визначена справедлива вартість. Розкриття цієї інформації є необхідним як згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», так і згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності». МСФЗ 13 також містить конкретні вимоги до розкриття інформації, коли суми переносяться на Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості, включаючи розкриття інформації про чутливість. [МСФЗ 13.93(е)(iv), 93(h), МСБО 1.125, 129]

Проміжні звіти

Згідно з вимогами МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», компанії повинні розкривати значну кількість інформації, що підлягає розкриттю згідно з МСФЗ 13, щодо оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, включаючи розкриття інформації про чутливість та значні перенесення між рівнями в ієрархії справедливої вартості. Крім того, МСБО 34 вимагає від компаній пояснювати події та операції, що відбулися після останньої річної звітної дати, і які є значними для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності компанії. Таким чином, розкриття щодо справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань є необхідними, якщо вони є суттєвими для розуміння поточного проміжного періоду. Це може стосуватися випадків, коли справедлива вартість суттєво змінюється. [МСБО 34.15, 16А(j)] 

The number of significant unobservable inputs may have increased – this may lead to a higher number of Level 3 measurements and with it to more disclosures that are required by IFRS 13.

What do you need to disclose? 

Disclosures related to fair value measurement are likely to be a focus area for regulators. Preparers are expected to explain how COVID-19 has affected significant judgements and estimation uncertainty – e.g. the assumptions underlying fair value measurement. In a recent statement ESMA1, the European regulator, strongly recommends that companies provide information about the sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and estimates underlying their calculations. For more information, see our article on ESMA’s enforcement priorities for 2020. 

Annual reports
Given the impact of the increase in economic uncertainty on forecasting cash flows and other unobservable inputs used in valuation techniques (e.g. certain risk-adjusted discount rates), companies may need to provide sensitivity disclosures – together with disclosure of the key assumptions and judgements made by management – to enable users to understand how fair value has been determined. These disclosures are required under both IFRS 13 and IAS 1 Presentation of Financial Statements. IFRS 13 also contains specific disclosure requirements when amounts are transferred into Level 3 of the fair value hierarchy. [IFRS 13.93(e)(iv), 93(h), IAS 1.125, 129]

Interim reports
IAS 34 Interim Financial Reporting requires companies to provide many of the IFRS 13 disclosures on fair value measurement of financial instruments, including the sensitivity disclosures and significant transfers between levels in the fair value hierarchy. Additionally, IAS 34 requires companies to explain events and transactions that are significant to an understanding of the changes in a company’s financial position and performance since the last annual reporting date. Therefore, fair value disclosures related to non-financial assets and non-financial liabilities are required if they are material to an understanding of the current interim period. This may be the case when fair values change significantly. [IAS 34.15, 16A(j)]

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

 • Проаналізувати, чи оцінка справедливої вартості:
  • відображає припущення учасників ринку, зроблені на основі наявної інформації та ринкових умов на дату оцінки;
  • враховує премії за ризик, які можуть виникнути в результаті посилення невизначеності та інших наслідків COVID-19.
 • Проаналізувати, чи стали закриті вхідні дані значними, що може привести до категоризації на Рівень 3 та вимагати додаткового розкриття інформації
 • Розглянути необхідність розширення обсягу інформації, що підлягає розкриттю, стосовно ключових припущень, чутливості та основних джерел невизначеності оцінки.

1 European Securities and Markets Authority

KPMG у соцмережах

© 2021 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://home.kpmg/governance.