Повідомлення про проведення Загальних Зборів - KPMG | UA
close
Share with your friends

Повідомлення про проведення Загальних Зборів ПрАТ “КПМГ Аудит” (19.04.2018)

Повідомлення про проведення Загальних Зборів

Повідомлення про проведення Загальних Зборів ПрАТ “КПМГ Аудит” (19.04.2018)

Повідомлення про проведення Загальних Зборів ПрАТ “КПМГ Аудит” (19.04.2018)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ”, код 31032100, місцезнаходження 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 10:00 годині відбудуться чергові (річні) Загальні Збори ПРАТ “КПМГ АУДИТ” за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися 19 квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 за місцевим часом за місцем їх проведення. Документи при реєстрації акціонерів повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2018 року, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний (2017) Попередній (2016)
Усього активів 90 171 82 121
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 310 13 779
Запаси 43 570 11 672
Сумарна дебіторська заборгованість 12 589 19 162
Гроші та їх еквіваленти 7 378 30 521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24 889 24 889
Власний капітал 25 059 25 319
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 522 6 282
Поточні зобов'язання і забезпечення 61 590 50 520
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 801 17 191
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 180 1 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3 221 14 569

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:
пані Павлової Ольги Володимирівни – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Обрати Головою зборів – Голову Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гощанського, секретарем зборів – пані Лебеденко Світлану Валеріївну.

2) Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

4) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, звіту аудитора та звіту про фінансові результати) за 2017 рік.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.

6) Обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення:

  • Обрати терміном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Дмитра Володимировича Мусатова.
  • Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, в редакції, що додається:
    1) Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
    2) Ціна: договір є безоплатним;
    3) Строк дії – три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
  • Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд.

7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов’язкового погодження кожного такого правочину окремо.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді обов’язкового погодження кожного такого правочину окремо.

8) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.03.2018 (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів): https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html

Станом на 13.03.2018 загальна кількість акцій складає 1180 шт., кількість голосуючих акцій – 1180 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеного відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Представнику юридичної особи-акціонера, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та/або документ, що підтверджує його повноваження брати участь у Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет директора Товариства, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. Телефон для довідок: (044) 4905507.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні в період з 14 березня 2018 року до 18 квітня 2018 року у робочий з 9:00 по 18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства; а у день проведення Загальних зборів 19 квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з період з 14 березня 2018 року до 18 квітня 2018 року в робочий час Товариства з 9:00 по 18:00 за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства, а у день проведення Загальних зборів 19 квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, кабінет директора Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.


Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради Товариства
Олег Миколайович Гощанський

Повідомлення опубліковане у Бюлетні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 52 від 16.03.2018.