close
Share with your friends

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

 

เรียน ลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจทุกท่าน

 

นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส ทั้งนี้เพื่อดูแลและปกป้องลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลากรให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงได้ทำตามข้อกำหนด นโยบาย และข้อแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เคพีเอ็มจีขอยืนยันว่า เรายังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง และจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ในขณะเดียวกันเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสังคม

เคพีเอ็มจีประเทศไทย มีมาตรการอย่างไรบ้างในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

จนถึงปัจจุบัน เคพีเอ็มจีมีการวางมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อดูแลสุขภาพและอนามัยของลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  • เรามีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสำนักงาน เพื่อลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  • พนักงานเคพีเอ็มจีทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในการประชุม และติดต่อสื่อสารออนไลน์ เพื่อลดการประชุมตัวต่อตัวที่สำนักงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่สำคัญและจำเป็นมาก
  • ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าเคพีเอ็มจีจะรักษาคุณภาพในการให้บริการของเรา และให้ความสำคัญกับการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความลับของลูกค้าเคพีเอ็มจีทุกราย
  • เคพีเอ็มจีมีมาตรการระงับการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อติดต่อทางธุรกิจสำหรับพนักงานเคพีเอ็มจีทั้งหมด
  • เคพีเอ็มจีมีนโยบายให้พนักงานกักตัวเองอย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่มีการเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยงที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค และกรณีที่พนักงานถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีการติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
  • เคพีเอ็มจีมีมาตรการห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มีประวัติการเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง หรือมีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้ามาในบริเวณสำนักงานของเคพีเอ็มจี เว้นแต่มีการกักตัว 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยงที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค หรือนับแต่วันที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อ
  • เคพีเอ็มจีมีการวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้เข้ามาภายในสำนักงานของเคพีเอ็มจีทุกคน บุคคลที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด จะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ และต้องปรึกษาแพทย์โดยทันที
  • เคพีเอ็มจีมีการสนับสนุนให้พนักงานดูแลตนเอง และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีความจำเป็น เรามีการจัดแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และยังทำการฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานในบริเวณสำนักงานของเคพีเอ็มจีทุกวัน
  • เคพีเอ็มจีได้ยกเลิกกิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของบุคคลเป็นกลุ่มใหญ่

เคพีเอ็มจีจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และข้อแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อย่างไร

เคพีเอ็มจีพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าและการส่งมอบงานตามกำหนด ในขณะเดียวกันเราจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด นโยบาย และข้อแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเมื่อมีบุคลากรของท่านติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นต่อพนักงานของเราที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยท่านสามารถแจ้งมายังหุ้นส่วนผู้ดูแลการให้บริการ (Engagement Partner) ของเคพีเอ็มจีที่ท่านติดต่อ หรืออีเมลมาที่ business-support@kpmg.co.th

เคพีเอ็มจีขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้า และมาตรการต่างๆ ของเราได้ที่ home.kpmg/th

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยความนับถือ

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

Connect with us