Thailand Tax Updates - 30 November 2017 - KPMG Thailand
close
Share with your friends

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศที่ได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ Members of the Inclusive Framework on BEPS) มีทั้งสิ้น 102 ประเทศ โดยรวม 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

1000
Benjamas Kullakattimas

Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Thailand

Contact

Related content

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

หลังจากที่โครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ที่นำเสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่า OECD ได้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ BEPS ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม  2558  ทำให้ประเทศในกลุ่ม OECD  รวมทั้งในกลุ่ม G 20 ที่ได้ตกลงร่วมพันธกรณีนี้ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศของตนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ตกลงกัน 

ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงได้เห็นการเคลื่อนไหวในเรืองมาตรการ BEPS  ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ ตามลิสต์รายชื่อประเทศใน website  ของ OECD ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศที่ได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ  Members of the Inclusive Framework on BEPS) มีทั้งสิ้น 102  ประเทศ  โดยรวม  6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่  บรูไน  อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไทยเพิ่งได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกมาตรการ BEPS ในเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา จึงอาจจะยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวในเรื่อง แผนปฏิบัติการ BEPS  ในไทยมากเท่ากับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก G20 ในแผนปฏิบัติการ BEPS ที่เผยแพร่โดย OECD มีทั้งสิ้น 15 มาตรการ ซึ่งประเทศที่ตกลงเข้าร่วมจะมีข้อผูกมัดต้องรับหลักการในแผนปฏิบัติการ BEPS อย่างน้อย 4 หลักการมาใช้บังคับ(Comprehensive BEPS Package) หลักการที่ว่าประกอบด้วย  มาตรการ 5 การตอบโต้มาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practices)  มาตรการ 6 การป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในทางที่ไม่ถูกต้อง (The Prevention of Treaty Abuse)  มาตรการ 13  การจัดทำเอกสารราคาโอน ( Transfer Pricing Document ) และรายงานระหว่างประเทศ (Country-by-Country Reporting: CbCR) และ มาตรการ 14 การปรับปรุงข้อโต้แย้งระหว่างประเทศ (Dispute Resolution) 

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ BEPS นี้กฎหมายภายในของประเทศที่เข้าร่วมต้องถูกตรวจสอบหรือตรวจทานจากประเทศสมาชิกอื่นก่อน ว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ในการที่จะรับหลักการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 มาตรการ ของ OECD มาปรับใช้  1 ใน 4 มาตรการดังกล่าวที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากในประเทศต่างๆ คือ มาตรการ 13 การจัดทำเอกสารราคาโอนและรายงานระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของ OECD ในเรื่องราคาโอนได้มีการเสนอเอกสารเป็น 3 ระดับ คือ เอกสารราคาโอนภายในประเทศ (Local file) เอกสารราคาโอนของกลุ่มบริษัท (Master File) และรายงานระหว่างประเทศ (CbCR)  ซึ่งในปีที่ผ่านมา มาตรา13 เป็นมาตรการที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัดมากในหลายๆ ประเทศมีการแก้กฎหมายภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ 13 ซึ่งมีผลให้บริษัท ที่มีการประกอบกิจการในหลายๆประเทศ ตื่นตัวและต้องเร่งจัดการให้มีเอกสารดังกล่าว  ถึงแม้ประเทศตนจะไม่บังคับตามมาตาการ 13 นี้ เช่น ปัจจุบันไทยยังไม่ได้มีการบังคับใช้มาตรการ 13 แต่หากบริษัทไทยไปลงทุนในประเทศทีมีการบังคับใช้และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้ว บริษัทไทยก็จำเป็นต้องจัดให้มีเอกสารตามมาตรการ 13 แม้ว่าจะไม่ถูกบังคับภายใต้กฎหมายไทยก็ตาม

ในอาเซียน ประเทศที่ได้นำมาตรการ 13 มาบังคับอย่างเต็มรูปแบบคือ อินโดนีเซีย  ในส่วนของไทย ร่าง พ.ร.บ ราคาโอน ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาออกเป็นกฎหมายมีการบังคับเรืองเอกสารราคาโอนภายในประเทศ หรือ Local File  เท่านั้น แต่ในอนาคตก็เป็นไปได้ที่ไทยจะให้มีการจัดทำทั้ง  Mater File และ  CbCR  เพราะไทยมีพันธกรณีกับ  OECD ในมาตรการ 13  ตามที่ไทยตกลงเข้าร่วมโครงการ BEPS 

อีกมาตรการหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในต่างประเทศอย่างมากคือมาตรา 5  การตอบโต้มาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practices) เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมามีรายงานของ  OECD เรื่องความคืบหน้าเรืองมาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practice – 2017 Progress Report on Preferential Regime)  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีการพูดถึง มาตรการแข่งขันภาษีที่ถือว่าเป็นภัยในการที่อาจถูกนำมาใช้ในการวางแผนภาษีเพื่อถ่ายโอนกำไรจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งมาตรการภาษีที่ถูกกล่าวถึงในรายงานส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ประเทศนำมาใช้ในการชักจูงนักลงทุนต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีโดยลดอัตราภาษีจากอัตราปกติ หรือยกเว้นภาษีไปเลย เช่นการให้การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ กำหนดให้รายการได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีการพูดถึงมาตรการภาษีของประเทศในอาเซียน ซึ่งมีทั้ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จากรายงานความคืบหน้ามีทั้ง มาตรการที่ยกเลิกไปแล้ว หรือ กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ หรือกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดย  OECD  

มาตรการของไทยที่ถูกระบุอยู่ในรายงานฉบับนี้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขปับปรุง คือ มาตรการที่เกี่ยวกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือสำนักงานใหญ่  ซึ่งรวมถึง International Headquarter ,International Trading center ในขณะนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องทิศทางการแก้ไขแต่อย่างไร  ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าทิศทางของมาตรการดังกล่าวจะเป็นอย่างไร  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากสุดท้ายมาตรการดังกล่าวอยู่ในรายงานของ OECD ว่าอาจเป็นมาตรการภาษีที่เป็นภัย   

© 2019 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thailand limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

Request for proposal