close
Share with your friends

Contacts

Tax & Legal Updates for Korean Companies in Thailand
ผู้บรรยาย 발표자
ผู้บรรยาย 발표자

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal

Agenda

ตารางเวลา 일정

 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562

일자 : 2019년 5월 28일

เวลา : 13.00 - 16.00

시간 : 13:00 – 16:00

สถานที่ : KPMG Lounge, ชั้น M , อาคารเอ็มไพร์

장소 : KPMG 라운지, M 층, Empire Tower, Sathorn

 

เวลา 
시간

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต 
내용 및 세부사항

ผู้บรรยาย
발표자

13:00 – 13.15

กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บรรยายเบื้องต้น

참석자 환영 인사말

คุณโฮกยอง แบ

배효경

13:15 – 14:45

 • ประเด็นสำคัญและข้อควรพิจารณาในการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างชาติภายใต้กฎหมายต่างด้าว
  외국인법에 의거한 외국기업의 태국 내 사업에서 중요 문제 와 고려사항
 • กฎเกณฑ์ฉบับใหม่: ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
  새로운 법률에 대한 소개 및 중요사항: International Business Center
 • ประเด็นสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
  새로운 노동보호법의 주요 쟁점

คุณวิภาพรรณ จตุพรหมวงศ์

위파판 차투폰웡

คุณธรรมะวดี กิ่งกาญจนาธร

타마와디 낑깐짜나톤

14:45 – 15:00

พักรับประทานอาหารว่าง 휴식

 

 

 • ประเด็นสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
  새로운 토지 및 건물 세법의 주요 쟁점

คุณธีระเดช ตันสุวรรณรัตน์

티라뎃 딴수완랃

15:40 – 16:00

ตอบข้อซักถาม Q&A

 

 

Guide

 ภาษา 언어

ไทย 태국어 및 한국어

ผู้เข่ารวม 대상

ผู้จัดการแผนกการบัญชีภาษีอากร และกฎหมาย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

회계, 세금 또는 법률부서 직원 및 경영자분 모두

สถานที่ 장소

KPMG Executive Lounge, ชั้น M, อาคารเอ็มไพร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ คลิกเพื่อดูแผนที่

KPMG Executive Lounge, M 층, Empire Tower, 1 South Sathorn, Yannawa, Sathorn, Bangkok 지도 참고

ติดต่อ연락처

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณ ยลชนก กาญจนา

좀더 자세한 정보가 필요하시다면, 아래 Yonchanok 씨에게 연락주시길 바랍니다

โทร 02 677 2942 อีเมล์ yonchanok@kpmg.co.th