Cezhraničné transakcie medzi spriaznenými spoločnosťami by mali prebiehať za trhových podmienok. Máte na výber niekoľko metód transferového oceňovania. V každom prípade si daňový úrad môže vyžiadať odôvodnenie vašej cenovej politiky. S KPMG budete mať cezhraničné transakcie v rámci spoločnosti optimálne nastavené a budú spĺňať daňové nariadenia krajín, v ktorých podnikáte.

Rozsah dokumentácie určuje legislatíva. Na základe našej praxe vám vieme odporučiť optimálnu štruktúru pri jednotlivých transakciách. Vyhodnotíme vaše transakcie a odporučíme ďalší postup.

Vyhodnotíme vaše transakcie so spriaznenými entitami a následne ponúkneme zoznam krokov, ktoré je potrebné spraviť, aby ste spĺňali daňové nariadenia v každej krajine, v ktorej ste aktívny.

Pripravíme dokumentáciu, ktorá obháji vašu metódu transferového oceňovania a zastúpime vašu firmu v prípade daňovej kontroly. Ak bude mať daňový úrad akékoľvek doplňujúce otázky, nezostanete v tom sami.

Pomôžeme vám nastaviť optimálny model oceňovania transakcií so závislými osobami, a prípadne ho môžeme vopred odsúhlasiť s daňovými úradmi vo všetkých relevantných krajinách. Spoľahnite sa na viac ako 2 000 našich globálnych expertov na transferové oceňovanie, ktorí sú v úzkom kontakte s daňovými úradmi po celom svete.

Vyhodnotíme vaše finančné transakcie so spriaznenými entitami (vnútropodnikový úver, garančný poplatok, cash pooling a pod.) a odporučíme ďalší postup, tak aby ste spĺňali daňové nariadenia v každej krajine, v ktorej ste aktívny.


Prípadová štúdia

Klient
Výrobca pracujúci v automobilovom priemysle

Východisková situácia
Klient potreboval overiť nastavenie transferovej dokumentácie a zároveň sa oboznámiť s možnými rizikami.

Náš prístup
Vykonali sme previerku transferového oceňovania. Kontrola transferovej dokumentácie je efektívny spôsob ako určiť, ktoré dokumenty sú nevyhnutné pri danom type podnikania. Zároveň sme upozornili na transakcie so spriaznenými entitami, ktoré môžu byť daňovým rizikom.

Výsledok
Naša previerka transferového oceňovania previedla klienta procesom vedenia transferovej dokumentácie, ktorý je v súlade so zákonnými pravidlami a predpismi a súčasne prispôsobený predmetu činnosti klienta. Vďaka naším odporúčaniam ako predísť možnému nesúladu má manažment firmy pádne argumenty, na ktoré sa môže v budúcnosti spoliehať. Ďalšia previerka tímu KPMG potvrdila, že sa nevyskytli žiadne riziká a klient mohol pokračovať v úspešnom raste.


Kontaktujte nás