Služby KPMG v súvislosti s GDPR

Služby KPMG v súvislosti s GDPR

Firmy, ktoré nakladajú s citlivými dátami, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Firmy musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ako vám KPMG môže pomôcť - osvedčená metodológia

Sken Workshop

Cieľ: Na moderovanom workshope s predstaviteľmi tých funkcií, ktoré nariadenie pravdepodobne zasiahne (HR, predaj, obstarávanie, IT a financie) poukážeme na kľúčové požiadavky a spolu s vaším tímom identifikujeme kľúčové procesy, ktorých sa nové pravidlá dotknú.
Váš výstup: Posúdenie aplikovateľnosti nariadenia a identifikácia kľúčových procesov, ktoré ovplyvní.


Analýza

Cieľ: Podrobne porovnáme aktuálny stav vašich procesov s novými pravidlami a zmapujeme spôsoby spracovania osobných údajov. Zohľadníme pri tom interné procesy, systémy spracovávajúce osobné údaje, interné štandardy a postupy, ako aj ďalšie relevantné dokumenty.
Váš výstup: Posúdenie nedostatkov, ktoré odhalia špecifické rozdiely medzi aktuálnymi a požadovanými procesmi.


Návrh budúceho stavu

Cieľ: Navrhneme príslušné opatrenia potrebné na zosúladenie s novými pravidlami vrátane zmien procesov. Definujeme požiadavky na IT systémy. Stanovíme priority, vyhodnotíme náročnosť a navrhneme plán realizácie.
Váš výstup: Plán realizácie, kde budú špecifikované zmeny procesov a IT systémov, rozdelená zodpovednosťza jednotlivé úlohy a stanovený časový plán projektu.


Podpora pri implementácii

Cieľ: Podporíme vašich interných manažérov pri realizácii zmien v existujúcich systémoch alebo pri integrácii nových systémov do vašej existujúcej architektúry.
Váš výstup: Monitorovanie, podpora a plnenie pridelených úloh pri implementácii plánu.


Priebežná údržba a testovanie dodržiavania nariadenia

Cieľ: Posúdiť vplyv systémových zmien na dodržiavanie nariadenia. Posúdiť vplyv akýchkoľvek regulačných zmien alebo objasnení postupov.
Váš výstup: Odhad nedostatkov a návrh možností na ich nápravu. Správa o dodržiavaní predpisov, ktorú možno poskytnúť dozornému orgánu.


Zodpovedná osoba (Data Privacy Officer)

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v rozsahu úloh a povinností zodpovednej osoby.
Váš výstup: Kvalifikovaná personálna kapacita schopná vykonávať požadované úkony krátkodobo alebo dlhodobo.

Spojte sa s nami