Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Firmy, ktoré nakladajú s citlivými dátami, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Firmy, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov

Čo prináša toto nové nariadenie?
Toto nariadenie kladie právnu zodpovednosť na spoločnosti za spravovanie osobných údajov o súkromných osobách, ktoré uchovávajú a spracovávajú, podľa nového defi novaného rámca.


Čo sa stane, ak požiadavky nesplníme?

Nedodržanie požiadaviek môže viesť k pokutám až do výšky 20 miliónov € alebo 4 % celosvetového ročného obratu. Sankcie ukladá Úrad na ochranu osobných údajov SR.


Na dosiahnutie súladu s nariadením musí mať spoločnosť postupy, aby dokázala vykonať nasledovné činnosti:

  1. Identifikovať všetky osobné údaje uchovávané o jednotlivcovi v celej spoločnosti.
  2. Poskytnúť jednotlivcom na základe ich žiadosti všetky osobné údaje, ktoré o nich spoločnosť spracováva.
  3. Identifikovať prípady porušenia ochrany údajov, napríklad únik údajov, stratu údajov a neschopnosť splniť požiadavku jednotlivca.
  4. Zozbierať, posúdiť a ohlásiť prípady porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR do troch dní odo dňa, keď sa o nich dozvie.
  5. Zabezpečiť súhlas od všetkých osôb, ktorých osobné údaje uchováva a spracováva.
  6. Spravovať individuálne žiadosti o poskytnutie alebo vymazanie uchovávaných údajov.
  7. Mať vymenovanú osobu zodpovednú za dohľad nad spracovávaním osobných údajov v spoločnosti.
  8. Preukázať, že má efektívny systém riadenia bezpečnosti osobných údajov.

Viac informácií v letáku.

Spojte sa s nami