Interný audit

Interný audit

Oddelenie poskytovania služieb v oblasti interných auditov rizík a zhody spoločnosti KPMG zamestnáva tímy odborníkov

Oddelenie poskytovania služieb v oblasti interných auditov rizík a zhody spoločnosti KPMG

KPMG oddelenie pre Interný audit, riadenie rizík a compliance (IARCS) sa skladá z multidisciplinárneho tímu odborníkov, ktorý sa zaoberá zlepšovaním procesov správy a riadenia organizácie (Governance), riadenia rizík, interného auditu a compliance.

Kľúčové služby, ktoré poskytujeme naším klientom zahŕňajú:

  • Corporate Governance – hodnotíme správu a riadenie organizácie (governance) voči popredným štandardom a poskytujeme praktické poradenstvo
  • Riadenie rizík (Enterprise Risk Management) – pripravujeme komplexnú metodiku pre riadenie rizík, hodnotíme fungovanie a efektívnosť riadenia rizík prostredníctvom hodnotenia rizík, procesov a interných kontrolných mechanizmov (vrátane napr. COSO)
  • Compliance – hodnotíme dopad legislatívy, vykonávame analýzu rozdielov oproti regulatórnym požiadavkám a legislative a pomáhame implementovať systémy riadenia compliance (napr. OCEG, SOX, IDW PS 980, OECD pravidlá, FATCA)
  • Interný audit – poskytujeme komplexné služby interného auditu (IA) vrátane zriadenia funkcie IA, hodnotenia kvality existujúceho IA, poskytnutia špecialistov a odborníkov, outsourcingu a školenií. Naše služby v oblasti IA zahrňajú tiež nezávislé uistenie podľa ISAE a služby preverenia súladu so zmluvami u tretích strán.
  • Spoločenská zodpovednosť (Sustainability/ CSR) – náš tím pre spoločenskú zodpovednosť/udržateľnosť sa venuje najmä auditu správ o spoločenskej zodpovednosti, hodnoteniu udržateľnosti alebo zlepšovaniu CSR procesov. 


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami