close
Share with your friends

Právne služby

Právne služby

Naši klienti sú po celom svete konfrontovaní s neustále komplexnejším právnym a regulačným prostredím

Naši klienti sú po celom svete konfrontovaní s právnym a regulačným prostredím

Právne služby

Naši klienti sú po celom svete konfrontovaní s neustále komplexnejším právnym a regulačným prostredím, ktoré má významný dopad na ich každodenné podnikateľské aktivity a stratégie do budúcnosti.

V prípade, že máte záujem dostávať daňové a právne aktuality, prihláste sa na odber nášho pravidelného newslettra.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Compliance

V oblasti compliance a vo veciach regulovaných odvetví Vám KPMG môže poskytnúť efektívne poradenstvo v procese zlepšovania a správy Compliance Management systému. 

Naša skúsenosť je postavená na komplexnej znalosti jednotlivých sektorov a neustálej komunikácii s príslušnými národnými a európskymi orgánmi verejnej správy. 

Sme schopní poskytovať odborné právne poradenstvo v najvyššom možnom štandarde, prispôsobené potrebám Vašej podnikateľskej činnosti, ktoré zahŕňa najmä: 

 • organizačné rady z pohľadu práva,
 • realizáciu vzdelávania zameraného na compliance pre manažment alebo zamestnancov,
 • zhodnocovanie rizika,
 • poskytovanie auditných a due diligence služieb,
 • právne poradenstvo manažmentu ohľadom compliance (vrátane otázok súvisiacich so správou , riadením a zodpovednosťou),
 • poradenstvo pri zákonných požiadavkách pre oddelenie vnútorného auditu,
 • manažment interných predpisov vrátane prípravy a kontroly interných predpisov,
 • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv a medzinárodné poradenstvo v otázkach súvisiacich so sťahovaním tovarov z trhu a bezpečnosťou produktov.

Finančné služby

Naša prax v tejto oblasti predstavuje predovšetkým poradenstvo v oblasti bankovníctva, kapitálových trhov a poistenia.

Ponúkame právne poradenstvo vo všetkých týchto oblastiach: 

 • vo veci nastavenia, ponuky a podmienok finančných produktov,
 • v oblasti prípravy relevantnej zmluvnej dokumentácie,
 • prípravy due diligence správ vo veciach súladu s právnymi predpismi
 • alebo poradenstvo v oblasti corporate banking, kapitálových trhov a poisťovníctva.

Fúzie a akvizície

KPMG má hlboké skúsenosti v oblasti národných i nadnárodných reštrukturalizácií, ako sú reorganizácie v rámci skupín, zlúčenia – rozdelenia podnikov, cezhraničné zmeny sídla, tak ako aj v oblasti akvizícií (vrátane prevzatí podnikov, prevodov obchodných podielov, kúpy podnikov alebo ich častí alebo jednotlivých aktív).

KPMG je pripravená poskytovať Vám odborné právne poradenstvo prostredníctvom celého rozsahu služieb (vrátane rokovania, fázy pred realizáciou projektov, samotnej realizácie ako aj poradenstvo po realizácii projektov).

Obchodné právo

Naša pomoc v oblasti obchodného práva zahŕňa najmä nasledovné:

 • poskytovanie due diligence služieb so zameraním na korporačné otázky (napr. nastavenie a pôsobnosť orgánov spoločnosti, dostupnosť licencií, ochrana minoritných akcionárov),
 • založenie, zmeny v štruktúre a zrušenie spoločností s následnou likvidáciou spoločností a jednotlivých organizačných zložiek,
 • akvizícia existujúcich spoločností,
 • príprava dohôd o riadení projektov v prípade joint ventures, zmlúv medzi akcionármi, zakladateľských dokumentov, spoločenských zmlúv, štatútov a iných korporačných dokumentov a predpisov,
 • poradenstvo pri valných zhromaždeniach,
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej správy vo veciach obchodných spoločností,
 • poradenstvo pri zvýšení/ znížení základného imania spoločností,
 • rozdeľovanie a iné formy reštrukturalizácie podnikov a nastavenie vzťahov medzi členmi organizačných zoskupení.

Poradenstvo individuálnym investorom

KPMG v oblasti poradenstva individuálnym investorom prijalo komplexný prístup, pri ktorom je vynikajúca znalosť práva podporovaná excelentnými vedomosťami v daňovej, finančnej a účtovnej oblasti. Toto odvetvie služieb slúži na poskytovanie právneho poradenstva súkromným investorom a ich rodinám za účelom ochrany a správy ich súkromného majetku.

Naše služby okrem iného zahŕňajú: 

 • efektívne plánovanie nástupníctva,
 • daňové plánovanie,
 • korporačné finančníctvo a reštrukturalizácie,
 • tak ako aj plánovanie a vysporiadanie pozostalostí.

 Navyše, sme schopní poskytovať klientom poradenstvo v oblasti odmeňovania a dôchodku, fiduciárnych sporov a iných, s tým súvisiacich otázok.

Právo nehnuteľnosti a výstavby

Našim klientom poskytujeme široký rozsah služieb v oblasti nehnuteľností, ktoré zahŕňajú najmä poradenstvo pri akvizíciách a predajoch nehnuteľností, zriaďovanie záložných práv a vecných bremien k nehnuteľnostiam, prenájom nehnuteľností, poradenstvo zamerané na realizáciu projektov a ich financovania v tejto oblasti.

Nadobudli sme dlhoročnú skúsenosť v oblasti stavebného práva, vrátane prípravy, realizácie a kontroly projektových služieb, zmlúv o inžinierskych službách a výstavbe ako i súvisiacej dokumentácie.

Relokačné a imigračné služby KPMG

Komplexné právne poradenstvo pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a členských štátov EÚ na Slovensku.

Ak potrebujete rýchle riešenie, vždy je lepšie spoliehať sa na profesionálov, než poučiť sa na vlastných skúsenostiach a chybách.

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a know-how je KPMG perfektným partnerom v relokačných a imigračných záležitostiach. KPMG Vám pomôže ušetriť čas a náklady.

Aké sú zákonné požiadavky?

Zamestnanie štátnych príslušníkov z iných krajín je často stresujúcou procedúrou, nakoľko aj zamestnávateľ, aj potenciálny zamestnanec musia pred začatím práce na Slovensku splniť viacero požiadaviek vo vzťahu k slovenským orgánom verejnej moci, a to v rámci striktných lehôt.

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 • Nedodržanie zákona môže viesť k rôznym sankciám, v niektorých prípadoch k zrušeniu povolenia na pobyt. 
 • Okrem pokuty za nelegálne zamestnávanie v rozmedzí od 2 000 € do 200 000 €, môžu byť zamestnávateľovi uložené aj iné sankcie, ako napríklad vylúčenie z verejného obstarávania alebo neposkytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.

Ako Vám môže KPMG pomôcť?

Spoločnosť KPMG poskytuje relokačné a imigračné služby nadnárodným a medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikania. Naše skúsenosti sú tvorené niekoľkoročnou praxou a zhromažďovaním nevyhnutnej know-how. Naše odhodlanie a porozumenie potrebám našich klientov nás robí lídrom v relokačných a imigračných službách. Preto Vám môžeme poskytnúť pomoc v štandardných relokačných a imigračných záležitostiach, ako aj v súvislosti s Vašimi špecifickými požiadavkami.

Iné právne služby

Naše právne oddelenie má dlhoročné skúsenosti v oblasti práv duševného vlastníctva (vrátane ochrany proti porušeniu práv duševného vlastníctva , poradenstva pri príprave funkčného systému správy týchto práv, ochrany osobných údajov, licenciách a sublicenciách v oblasti duševného vlastníctva, pri patentových sporoch).

Navyše, náš tím je vysoko kvalifikovaný pri riešení daňových sporov, pri ktorých úzko spolupracujeme s našim daňovým oddelením.