close
Share with your friends

Odložené dane

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes

11. decembra 2018, 12:30 - 16:00, CET Bratislava, Slovensko

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.


Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2018?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch.
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

Kontakty

business institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

12:30 – 13:00 registrácia

13:00 – 14:30 seminár

14:30 – 14:50 prestávka, občerstvenie

14:50 – 16:00 seminár

Rečníci Sprievodca

Dátum: 11. december 2018 (utorok)
Miesto: KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava
Jazyk: slovenský

R.S.V.P. Kristína Jarošová, kristinajarosova@kpmg.sk

Účastnícky poplatok: 200 € bez DPH
(DPH 20% je 40 €, cena s DPH je 240 €)

V poplatku je zahrnuté: školiace materiály, občerstvenie.