close
Share with your friends

Ako Vám vieme pomôcť

Ako Vám vieme pomôcť

Príklady služieb, ktoré KPMG poskytuje v oblasti rozvoja infraštruktúry:

tunel

STRATÉGIA

strategické plánovanie, analýzy trendov a trhov, metodiky a techniky na nastavenie cieľov, monitorovanie a hodnotenie programov a projektov, podpora koncepčného riadenia, architektúry a správy údajov.

PRÍPRAVA PROGRAMOV A PROJEKTOV

návrh, rozsah a štruktúra alternatív projektu, ekonomické a komerčné analýzy vrátane tvorby prípadových štúdií/ štúdií uskutočniteľnosti, pomoc pri obstarávaní, riadení procesov a monitorovaní finančnej výkonnosti projektu. Manažment vytvorenia konzorcia dodávateľov, prevádzkovateľov, resp. investorov, ako aj riadenie zmluvných rokovaní.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV

podpora dodania veľkých infraštruktúrnych projektov vo všetkých fázach projektu pri implementácii, vrátane ukončenia a odovzdania do prevádzky. To zahŕňa najmä nastavenie, podporu alebo aj posúdenie a monitorovanie projektového manažmentu, projektovej kancelárie, správy rizík, súladu s legislatívou, vrátane riadenia vzťahov medzi (spolu) investormi a zmluvnými stranami.

MANAGEMENT

nastavenie a podpora manažmentu HIM s cieľom dosiahnuť pozitívnu výkonnosť, zlepšiť rozhodovanie a efektívnosť nákupov a údržby.

INVESTÍCIE

poradenstvo pri investíciách a získavaní kapitálu, finančné modelovanie, investičná a alokačná stratégia, due dilligence, valuácie, audit a daňový súlad.

Medzi naše referencie v tomto sektore patrí aj:

  • Poradenstvo pre sekciu riadenia investícií v oblasti stratégie, analýz a plánovania infraštruktúrnych a investičných projektov.
  • Poradenstvo pri výstavbe národného futbalového štadióna. Štúdia uskutočniteľnosti, vrátane prevádzkového modelu, projekcií budúcich výnosov a nákladov a poradenstva pri transakcii. Priebežný monitoring čerpania dotácie a priebehu výstavby, posudzovanie zmien a podpora klienta pri komunikácii s investorom, bankami a ďalšími zúčastnenými stranami.
  • Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na oblasť prepojených a autonómnych vozidiel, v rámci ktorej sme zmapovali relevantné technológie a testovacie scenáre, skúmali testovacie prostredia, ako aj súčasné a realizované projekty. Hodnotenie príležitostí a potrieb v rámci SR, vrátane identifikovania alternatív a ďalších krokov.