close
Share with your friends

Slabinou našej ekonomiky je vzdelávanie

Štúdia KPMG UK The Growth Promise Indicators 2018

Z pohľadu vyhliadok ekonomickej výkonnosti je Slovensko na 58. mieste na svete zo 181 hodnotených krajín. Z krajín V4 sme sa umiestnili poslední. Našou najslabšou stránkou je pilier ľudský kapitál, ktorý berie do úvahy najmä úroveň a systém vzdelávania. Priemerný výsledok sme dosiahli aj v pilieri infraštruktúra a sila verejných inštitúcií. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth Promise Indicators 2018.

Súvisiaci obsah

Za našu najsilnejšiu stránku považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme tu dosiahli skóre 8,62 bodu z 10 možných. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investíciie a celkový obchod krajiny.

Najnižšie, výrazne podpriemerné skóre sme zaznamenali v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Z možných 10 bodov Slovensko dosiahlo iba 3,66 bodu. Všetky ostatné krajiny V4 aj naši rakúski susedia skórovali v tomto pilieri na úrovni 6,6 bodu a viac, pričom najúspešnejšie tu obstálo Poľsko, ktoré dosiahlo skóre 7,62 z 10.

„Je veľmi dôležité, aby krajiny investovali do správneho vzdelávania a odbornej prípravy, aby vybavili budúce generácie zručnosťami, ktoré budú potrebovať k úspechu o 10 alebo 20 rokov. Technologický pokrok totiž začína prepisovať pravidlá globálnej ekonomiky,“ skoštatoval Bill Michael, senior partner KPMG vo Veľkej Británii.

„Nie je tajomstvom, že absolventi slovenských škôl neprichádzajú na trh práce dostatočne pripravení a v takých oblastiach, ako by si zamestnávatelia želali. Firmy by sa však nemali spoliehať na to, že tento problém vyrieši vláda sama. Práve naopak, ich zaangažovanosť a podpora v procese zmeny vzdelávania na Slovensku, bude možným kľúčom k zlepšeniu,“ dodáva Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

V prvej päťke konečného hodnotenia sa umiestnili Holandsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Hong Kong a Nórsko. V prvej desiatke je až osem európskych krajín, pričom zastúpenie majú všetky krajiny zo severu Európy. Zo susedných krajín sa v aktuálnej štúdii KPMG UK najvyššie umiestnilo Rakúsko na 19-tej priečke. Českej republike patrí 27. pozícia, Poľsko sa umiestnilo na 37.mieste a Maďarsko na 43. pozícii Podrobnejšie výsledky za spomínané krajiny sú v Tab.1 nižšie.

Index berie do úvahy 15 kategórií, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci hospodársky rast krajiny. Z piatich hodnotených pilierov má najväčší vplyv na produktivitu krajiny sila verejných inštitúcií, pričom obzvlášť dôležitá je účinnosť vlády, kvalita regulácií a obchodné právo.

Tab. 1 - Výber z celkového rebríčka – SR a susedné štáty

Výber z celkového rebríčka – SR a susedné štáty

O štúdii

Štúdia The Growth Promise Indicator (“GPI”) pokrýva 181 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť pomocou rôznych hnacích síl produktivity na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov. Indikátory sú rozdelené do piatich pilierov, aby sa zachytil vývoj potenciálu v hlavných oblastiach, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej.

Konkrétne sa posudzovala:

  1. Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu, 
  2. Otvorenosť ekonomiky - vrátane prílevu priamych zahraničných investícií a výkonnosti obchodu,
  3. Kvalita infraštruktúry - zahŕňa niekoľko oblastí od prepravy cez technológie až po dostupnosť finančných služieb,
  4. Ľudský kapitál – berie do úvahy priemernú dĺžku života a úroveň vzdelávania,
  5. Sila verejných inštitúcií - vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku