Rast objemu fúzií a akvizícií na Slovensku očakáva 83 % manažérov

M&A Landscape

Osem z desiatich manažérov očakáva, že najbližších 12 mesiacov bude aktivita v oblasti fúzií a akvizícií (ďalej v texte ako M&A) na Slovensku narastať. Dôvodom je dostupnosť výhodného externého financovania, dôvera investorov a priaznivé ekonomické prostredie. Motiváciou k uskutočneniu transakcie je pre viac ako tretinu opýtaných rast trhového podielu. Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie KPMG na Slovensku – M&A Landscape 2016.

1000
Stanislav Šumský, partner

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

E-mail

Najväčší počet akvizícií na Slovensku v nasledujúcich dvanástich mesiacoch pravdepodobne uskutočnia domáce private equity spoločnosti. Tento názor uviedla takmer tretina respondentov. Viac ako polovica (58 %) pritom očakáva, že ich primárnym cieľom budú spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy. 

Atraktívnosť slovenských firiem z pohľadu investorov zvyšuje predovšetkým ziskovosť a očakávaný budúci rast. Výhodou je aj dobre rozpoznateľná značka a dôraz na inovácie. Zo sektorov má podľa štvrtiny opýtaných najväčší potenciál odvetvie technológií, a to vďaka kombinácii inovácií, rastového potenciálu a ziskovosti. V prvej trojici sa podľa výsledkov prieskumu umiestnilo aj stavebníctvo a nehnuteľnosti a sektor energetiky a infraštruktúry. 

Objavuje sa však viacero faktorov, ktoré môžu M&A aktivitu oslabiť. „Výzvou je najmä výrazný rozdiel v cenových očakávaniach kupujúcich a predávajúcich, a tiež nedostatok vhodných akvizičných cieľov. Práve nedostatok vhodných akvizičných cieľov na Slovensku vedie investorov k tomu, aby sa ich snažili hľadať aj v širšom regióne strednej a východnej Európy,“ skonštatoval Stanislav Šumský, Partner zodpovedný za transakčné poradenstvo, KPMG na Slovensku. 

Pri transakciách je podľa oslovených odborníkov potrebné vykonať najmä dôkladné due dilligence  ukazovateľov zisku (EBIT, EBITDA), a taktiež prevádzkového cash flow. S obozretnosťou treba počítať aj pri hodnotení kvality aktív a čistého dlhu. 

V integračnom procese po formálnom uzatvorení transakcie sa respondenti prieskumu KPMG najčastejšie stretávajú s ťažkosťami s prekonávaním kultúrnych rozdielov a v oblasti ľudských zdrojov. Problémy sa zvyknú objavovať aj pri integrácii dodávateľskej siete.

Zaujímavým zistením tiež je, že viac ako dve tretiny (69 %) opýtaných uviedlo, že pri transakciách využívajú pomoc medzinárodných poradenských spoločností.

O štúdii

Spoločnosť KPMG na Slovensku oslovila viac ako 300 respondentov, aby v prieskume M&A Landscape 2016 vyjadrili svoj názor a očakávania súvisiace s M&A aktivitou na Slovensku v nadchádzajúcich dvanástich mesiacoch. Prieskumu sa zúčastnili výkonní riaditelia a riaditelia oddelení fúzií a akvizícii najväčších slovenských spoločností, predstavitelia startupov a finanční investori s geografickým zameraním na Slovensko a región strednej a východnej Európy. Medzi respondentami boli tiež vybraní finanční a právni poradcovia a manažéri najvýznamnejších slovenských bánk a poisťovní. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol dostupný v slovenskom a v anglickom jazyku. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami