close
Share with your friends

Firmy zanedbávajú boj proti korupcii

Firmy zanedbávajú boj proti korupcii

Firmy vo svete sa s témou boja proti korupcii a úplatkárstvu stretávajú na vlastnej koži omnoho častejšie ako pred štyrmi rokmi. Napriek tomu toto riziko podceňujú. Až štvrtina slovenských spoločností napríklad nemá kodifikované protikorupčné pravidlá. Tieto zistenia vyplynuli z nového prieskumu KPMG - Úplatkárstvo a korupcia: rastúca výzva vo veku globalizácie. 

Súvisiaci obsah

Anti-Bribery and Corruption 2015

V súčasnosti robia podnikateľom vrásky najmä dva problémy. Po prvé, vlády na svete sprísňujú reguláciu v tejto oblasti, prípadne zavádzajú nové pravidlá. Až štvrtina slovenských respondentov prieskumu však nemá kodifikované protikorupčné pravidlá alebo o nich opýtaní nevedia. Je to viac ako celosvetový priemer, ktorý predstavuje 20 %. Tzv. whistleblowing alebo nahlasovanie neetického či neštandardného konania umožňuje len polovica slovenských firiem, pričom svetový priemer je 81,5 %.

„Zdá sa, že slovenskí podnikatelia dostatočne neinvestujú do svojich protikorupčných programov. Akoby očakávali, že sa to môže stať každému, len nie im. Taký prístup sa môže ukázať ako krátkozraký,“ komentuje Tibor Havlík, Manažér na oddelení forenzného poradenstva, KPMG na Slovensku.

Zároveň s medzinárodným rozmerom podnikania rastie aj úloha tretích strán. Ich angažovanie prináša zvýšené riziko, že podnikatelia ponesú zodpovednosť za ich prípadné korupčné jednanie. Nedostatočná kontrola biznis partnerov môže byť problémom najmä v prípade podnikania v rizikových krajinách. Podľa prieskumu KPMG 51 % spoločností v regióne strednej a východnej Európy (SVE) neidentifikuje rizikových biznis partnerov. A len dve pätiny firiem, ktoré majú v zmluvách zakotvené právo preverovať súlad jednania zmluvných partnerov s protikorupčnou legislatívou, toto právo skutočne využíva.

V prieskume KPMG väčšina opýtaných uviedla, že im chýbajú potrebné zdroje a špecifické prostriedky k prevencii a odhaľovaniu korupčného správania. Problémom je tiež nedostatok ľudí, ktorí vedia riadiť riziká súvisiace s korupciou a úplatkárstvom. Dôležitým protikorupčným nástrojom sa stáva analýza dát, napr. v podobe sledovania podozrivých transakcií. Dátový monitoring ale uskutočňuje priebežne len štvrtina firiem v strednej a východnej Európe v porovnaní so 42 % celosvetovo. 

Spoločnosti na Slovensku považujú za kľúčové výzvy v súvislosti s protikorupčnou kampaňou zvyšovanie povedomia o protikorupčných požiadavkách a vytváranie efektívneho mechanizmu na komunikáciu a tréning. Podniky s dlhodobo fungujúcim protikorupčným programom sa začínajú odkláňať od jednoduchého informovania o zákonných požiadavkách a orientujú sa viac na presadzovanie etického podnikania, riešenie etických dilem a zmenu kultúry v spoločnosti.

V regióne SVE aj na Slovensku je viditeľné, že samotné podnikateľské prostredie začína vyvíjať aktivity na zlepšenie podnikateľského prostredia. Nedávna štúdia združenia Slovak Compliance Circle o vnímaní podnikateľskej etiky na Slovensku napríklad ukázala, že etické správanie v podnikaní firmy považujú z dlhodobého hľadiska za konkurenčnú výhodu. 

Ako by teda podniky v regióne mali postupovať v boji proti korupcii a úplatkárstvu? „Východiskom je, či existujú príslušné celofiremné postupy a kontrolné mechanizmy. Tie by sa mali pravidelne komunikovať naprieč firmou a poskytnúť k nim vhodné školenie,“ hovorí Jimmy Helm, líder forenzných služieb pre región SVE. „Nestačí pre ľudí urobiť tréning raz za 3 roky so statickou prezentáciou v Powerpointe, " poznamenáva. "Urobte boj proti korupcii živou súčasťou každodennej operatívy, zaveďte ho do firemnej kultúry a neustále tento cieľ komunikujte," uzatvára Jimmy Helm.

 

O prieskume

Analýza „Anti-Bribery and Corruption in CEE“ je súčasťou globálneho prieskumu Úplatkárstvo a korupcia: rastúca výzva vo veku globalizácie, ktorý KPMG vykonala medzi 659 respondentmi v 64 krajinách. Regionálna štúdia sa zameriava na odpovede respondentov z 93 stredoeurópskych obchodných spoločností, ktoré nie sú kótované na burze v USA a Spojenom kráľovstve alebo vôbec nie sú kótované. Dôvodom tohoto obmedzenia je predpoklad, že u spoločností kótovaných v USA a Spojenom kráľovstve je možné očakávať výrazne vyššiu mieru protikorupčných opatrení daných tlakom tamojších regulačných orgánov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 162 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku