Dopady tvrdého Brexitu z pohľadu GDPR

Dopady tvrdého Brexitu z pohľadu GDPR

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie môže mať viacero podôb, vrátane alternatívy vystúpenia bez dohody upravujúcej vzťahy s Európskou úniou - tzv. tvrdého Brexitu.

1000
Brexit

Dôsledkom tvrdého Brexitu z pohľadu GDPR bude (okrem iných skutočností) aj zmena statusu Spojeného kráľovstva z členského štátu EÚ na tretiu krajinu. V prípade tvrdého Brexitu nepredpokladáme, že by ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bolo prijaté a v úradnom vestníku EÚ publikované rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov, a to z časových dôvodov potrebných k prijatiu takéhoto rozhodnutia. Dôsledkom neexistencie rozhodnutia o primeranosti bude, že pre prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva bude možný len v prípade splnenia niektorej z podmienok GDPR upravujúcich prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ.

V prípade, ak sa na vás vzťahuje GDPR a prenášate osobné údaje do Spojeného kráľovstva, bude potrebné prijať všetky príslušné opatrenia na zaistenie súladu takýchto prenosov s GDPR pre prípad uskutočnenia tvrdého Brexitu, inak sa môžete vystaviť riziku nemalých sankcií pre nesúlad spracúvania osobných údajov s GDPR. Prenos osobných údajov tak bude možné realizovať napríklad na základe dohody o využívaní schválených štandardných doložiek o ochrane osobných údajov, pri existencii schválených vnútropodnikových pravidiel obsahujúcich podmienky prenosu, prostredníctvom dodržiavania schválených kódexov správania sa alebo pri existencii niektorej z výnimiek pre osobitné situácie upravených v GDPR.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Spojte sa s nami