close
Share with your friends

Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku

Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku

Vládny návrh novely Obchodného zákonníka ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov je predmetom rokovaní v NR SR.

Súvisiaci obsah

Po čiastočnom prepracovaní a revízii pôvodného návrhu pripravovanej novely Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) je v NRSR predmetom rokovaní vládny návrh novely Obchodného zákonníka ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov („novela“). Očakávaný dátum účinnosti novely je 1. január 2018.

Pripravovaná novela je zameraná najmä na:

 • (a) rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností;
 • (b) boj proti nepoctivým fúziám obchodných spoločností; a
 • (c) zavedenie pravidiel tvorby a rozdelenia kapitálových fondov spoločnosti.

1. Rozšírenie zodpovednosti štatutárov, likvidátorov a spoločníkov

(a) Navrhované zmeny rozširujú zodpovednosť štatutárov, členov štatutárnych orgánov, likvidátorov alebo zákonných zástupcov („štatutár“) obchodných spoločností v prípade nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, pričom v takom prípade:

 • Štatutár, likvidátor alebo zákonný zástupca spoločnosti zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikla veriteľom. Ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľom vznikla škoda v rozsahu neuspokojenej pohľadávky.
 • Návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz nebol vyhlásený alebo exekúcia alebo obdobné konanie vedené voči tejto spoločnosti boli ukončené z dôvodu nedostatku majetku
 • Rozsudok súdu o náhrade škody podľa tohto bodu je rozhodnutím o vylúčení (znemožňujúcim fyzickej osobe vykonávať po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu inak po dobu troch rokov funkciu štatutára alebo dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve).

(b) Novela upravuje povinnosť bývalých štatutárov aj v prípade zániku ich funkcie:

 • poskytovať súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, správcom alebo exekútorom, Sociálnou poisťovňou alebo zdravotnou poisťovňou v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka; a
 • do 30 dní podať návrh na zrušenie spoločnosti ak jediný štatutár spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní po skončení funkcie predchádzajúceho štatutára.

(c) Novela súčasne zachádza ešte ďalej, keď upravuje, že povinnosti štatutára (vrátane povinnosti konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov) má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutára bez toho, aby bola do funkcie vymenovaná.

(d) Na záver, novela ďalej zavádza zodpovednosť ovládajúcej osoby (t.j. osoby, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na spoločnosti, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv) voči veriteľom ovládanej dcérskej spoločnosti za škodu

 • spôsobenú úpadkom tejto dcérskej spoločnosti alebo
 • ak podstatne prispela k úpadku tejto dcérskej spoločnosti.

Pre tento účel je ovládaná osoba v úpadku aj v prípade, ak konkurz nemohol byť vyhlásený alebo bol zrušený, alebo exekúcia alebo obdobné konanie vedené voči tejto spoločnosti boli ukončené z dôvodu nedostatku majetku.

Ovládajúca osoba zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikla veriteľom. Ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľom vznikla škoda v rozsahu neuspokojenej pohľadávky.

2. Obmedzenia v súvislosti s fúziami (splynutím, zlúčením alebo rozdelením) obchodných spoločností

V súvislosti s fúziami obchodných spoločností zavádza novela viacero nových povinností a obmedzení, najmä:

 • Zákaz fúzie, ak ku dňu účinnosti fúzie:
  • (a) je hodnota vlastného imania nástupníckej spoločnosti záporná – do sumy záväzkov sa nezapočítavajú záväzky, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti,
   (b) fúzované spoločnosti sú v likvidácii alebo proti nim pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie, alebo
   (c) sa voči fúzovaným spoločnostiam vedie konanie o ich zrušení.
  • Povinnosť vyhotoviť audítorskú správu, v ktorej audítor osvedčí, že hodnota vlastného imania nástupcu nebude ku dňu účinnosti fúzie záporná; 
 • Pri povinne neauditovaných spoločnostiach, povinnosť zanikajúcich spoločností vyhotoviť správu audítora, ktorá osvedčuje, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu;
 • Povinnosť podať návrh na zápis fúzie do obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia zmluvy o zlúčení/ splynutí alebo projektu rozdelenia; 
 • Povinnosť členov orgánov spoločnosti zdržať sa úkonov smerujúcich k fúzii spoločnosti, ak možno predpokladať, že sú splnené podmienky, za ktorých je fúzia zakázaná. Členovia orgánov spoločnosti zodpovedajú veriteľom za škodu spôsobenú porušením tejto ich povinnosti.

Súčasne novela spresňuje, že rozhodný deň pre daňové a účtovné účely môže byť určený spätne najskôr k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení/splynutí alebo projekt rozdelenia za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu predchádzajúcemu tomuto dňu ešte nebola schválená príslušným orgánom spoločnosti.

3. Kapitálové fondy

Novela konečne zavádza pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý sa v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti tvorí z príspevkov akcionárov/spoločníkov („príspevok“).

Na splatenie príspevku do kapitálových fondov sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch. Príspevok sa považuje za kapitálový fond okamihom splatenia.

Obchodný zákonník v navrhovanom znení výslovne upravuje možnosť nielen tvoriť ale aj použiť kapitálové fondy na:

 • (a) prerozdelenie medzi akcionárov alebo
 • (b) zvýšenie základného imania spoločnosti.

Príspevok nemožno prerozdeliť medzi akcionárov, ak je poločnosť v kríze alebo by sa v dôsledku tejto distribúcie do krízy dostala. V prípade prerozdelenia kapitálových fondov medzi akcionárov sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia najneskôr 60 dní vopred.

4. Ďalšie významné zmeny

Novela upravuje aj ďalšie oblasti, a to napríklad:

 • Rozsiahlu úpravu inštitútu obchodného tajomstva, podmienok porušenia obchodného tajomstva a prostriedkov ochrany v prípade porušenia obchodného tajomstva;
 • Ďalšie obmedzenia v prípade prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (nemožnosť prevodu ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu alebo voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie);
 • Nepriamo novelizuje trestný zákon (zákon č. 300/20015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a zavádza skutkovú podstatu nového trestného činu nekalej likvidácie.

Tento alert neobsahuje vyčerpávajúci prehľad všetkých navrhovaných zmien. Jeho zámerom je poskytnúť približný obraz o povahe a rozsahu legislatívnych zmien, ktoré možno v dohľadnej dobe očakávať.

Kontakt

Marian Dzuroška
+421 2 5998 4111
kpmg@kpmg.sk

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku