close
Share with your friends

Výbor pre audit

Výbor pre audit

V súvislosti so zmenami v smernici Európskeho parlamentu a Rady EÚ týkajúcich sa štatutárneho auditu a ich následnej povinnej implementácie do slovenského právneho poriadku sú niektoré spoločnosti povinné zriadiť nový orgán – výbor pre audit (VpA) alebo dozornú radu (DR).

Richard Farkaš, partner

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Kto je povinný zriadiť VpA

Spoločnosť, ktorá je subjektom verejného záujmu alebo veľkou obchodnou spoločnosťou (špecifikované v zákone č. 423/2015 Z.z., § 2 ods. 15 písm. f), je povinná zriadiť VpA s výnimkou týchto situácií:

 • a) Spoločnosť je dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka má zriadený VpA, ktorý vykonáva špecifické funkcie VpA aj pre dcérsku účtovnú jednotku, 
 • b) Spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte EÚ a má vytvorený orgán, ktorý vykonáva činnosti ako VpA takisto pre spoločnosť v SR – v takom prípade spoločnosť zverejní vo výročnej správe, ktorý orgán tieto činnosti vykonáva a aké je jeho zloženie,
 • c) Jej DR vykonáva činnosti VpA.

Formálne zriadenie VpA alebo DR

 • Valné zhromaždenie schváli úpravu stanov spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie formálne zriadi VpA, alebo DR s funkciou VpA a určí práva a povinnosti tohto orgánu.
 • V prípade DR, valné zhromaždenie taktiež vymenuje jednotlivých členov.
 • Následne je DR s funkciou VpA zaregistrovaná do Obchodného registra SR.

Popis práce VpA – kľúčové oblasti

 • Dohliada na proces zostavovania účtovnej závierky a na súlad s legislatívou.
 • Sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky.
 • Sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej, resp. konsolidovanej účtovnej závierky.
 • VpA je zodpovedný za výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu v súlade s osobitným predpisom.
 • Preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. 
 • Štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti určuje termín na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.
 • Informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetľuje ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal VpA v uvedenom procese.

Ako Vám vieme pomôcť

 • Vieme Vám pomôcť s formálnym zriadením VpA alebo DR s funkciou VpA vrátane: 
  • a) Vypracovania zmeny a doplnenia zakladateľskej zmluvy (vrátane zriadenia postupov ustanovených zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov a vypracovania povinností členov), 
  • b) Prípravy uznesenia valného zhromaždenia, ktorým sa schváli zmena a doplnenie zakladateľskej zmluvy,
  • c) Uloženia konsolidovanej verzie zakladateľskej zmluvy do Zbierky listín Obchodného registra SR.
 • Pomoc s prípravou vnútorných smerníc spoločnosti.
 • Príprava vzorových dokumentov:
  • a) Harmonogram činnosti VpA alebo DR,
  • b) Všeobecné vzorové dokumenty, akými sú napríklad rokovací poriadok VpA/DR, pozvánka na zasadnutie a zápis zo zasadnutia VpA/DR,
  • c) Špecifické vzorové dokumenty, akými sú napríklad: ročná správa o kontrolnej činnosti VpA/DR; zoznam dokumentov potrebných pre zasadnutie VpA/DR.

Kontakt

Richard Farkaš

Andrea Šikulová

email: kpmg@kpmg.sk

tel.: +421 2 5998 4111

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku