close
Share with your friends

Daňové a právne aktuality - apríl 2017

Daňové a právne aktuality - apríl 2017

Prinášame Vám náš pravidelný prehľad daňových a právnych aktualít v slovenskej legislatíve.

Súvisiaci obsah

Nové zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa rozšíril o Malajziu, Arménsko a najnovšie o Spojené arabské emiráty.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podliehajú schváleniu (ratifikácii) v súlade s právnymi postupmi oboch zmluvných štátov a nadobúdajú platnosť v stanovenej lehote po splnení vnútroštátnych právnych postupov.

Príslušné ustanovenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sú však v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji účinné až vo vzťahu k príjmom, ktoré plynú od prvého dňa januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zmluva nadobudla platnosť.

V prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie, sa ustanovenia zmluvy uplatnia až na zdaňovacie obdobia začínajúce v prvý deň januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zmluva nadobudla platnosť.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Malajziou uplatnia v prípade daní vyberanej zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané daňovníkom od 1. januára 2017 a v prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie sa zmluva uplatní na zdaňovacie obdobia začínajúce od 1. januára 2017.

V prípade zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Arménskom, resp. Spojenými arabskými emirátmi, hoci sú tieto v súčasnosti už platné, ich ustanovenia týkajúce sa daní vyberaných zrážkou pri zdroji sa uplatnia až na príjmy vyplatené alebo pripísané daňovníkom od 1. januára 2018. V prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie, sa ustanovenia týchto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uplatnia až na zdaňovacie obdobia začínajúce od 1. januára 2018.

Nižšie uvádzame prehľad sadzieb zrážkových daní pre jednotlivé druhy príjmov:

Druh príjmu / % zrážkovej dane Malajzia Arménsko Spojené arabské emiráty
Dividendy 0 % / 5 % 5 % / 10 % 0 %
Úroky  10 % 10 % 10 %
Licenčné poplatky 10 % 5 % 10 %

OECD: Technológie ponúkajú riešenia pri predchádzaní, identifikovaní a riešení daňových únikov a podvodov

Podľa OECD, technologické riešenia poskytujú jasnú cestu k výraznému znižovaniu daňových únikov a podvodov, ktoré stoja vlády miliardy na ročných príjmoch. OECD koncom marca (31.3.2017) vydalo správu Technologické nástroje v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom (ďalej len „správa“).

Správa demonštruje ako sú technológie v súčasnosti využívané v niektorých krajinách správcami dane pri predchádzaní, identifikovaní a riešení daňových únikov a daňových podvodov.

Tieto východiská môžu podľa OECD ponúknuť win-win riešenie:

 • lepšie odhaľovanie trestnej činnosti
 • dosiahnutie vyšších príjmov, a
 • synergie, ktoré umožnia ľahšie dodržiavanie daňových predpisov pre podniky a správcu dane.

Na základe skúseností z 21 krajín, správa uvádza príklady osvedčených postupov v oblasti efektívneho využívania technológii v boji proti daňovým trestným činom:

 • Vo Rwande zavedením technológie predajného miesta na riešenie obmedzovania elektronického predaja viedlo k zvýšeniu výberov DPH pri predajoch o 20 %.
 • V kanadskej provincii Quebec zaviedli podobnú technológiu v reštauračnom odvetví, čo malo za následok vymoženie približne 822 miliónov eur na daniach, pričom sa predpokladá vymoženie dane vo výške 1,44 miliárd eur do roku 2018 – 2019.
 • V dotknutých sektoroch v Maďarsku zvýšili príjem z DPH o 15 % vďaka elektronickým pokladniam. 
 • Vo Švédsku sa zavedením registračných pokladníc pripojených na fiškálnu riadiacu jednotku zvýšili daňové príjmy o približne 300 miliónov eur ročne.

Podľa správy Slovensko kvôli domácim fakturačným podvodom stratilo v roku 2014 a 2015 sumu približne 500 miliónov eur na DPH. Mexiko kvôli falšovaniu faktúr stratilo na daňových príjmoch asi 3 miliardy eur. Niektoré krajiny na zvládnutie tohto problému implementovali elektronickú fakturáciu. V Mexiku dosiahli, že povinná elektronická fakturácia priviedla 4,2 milióna mikro-podnikov do formálnej ekonomiky.

Správa bola prezentovaná počas tohtoročného OECD Fóra k boju proti korupcii a integrite v Paríži. Táto udalosť spája zainteresované strany z vlády, akademickej obce, biznisu a občianskej spoločnosti, aby sa zapojili do diskusie o politike, osvedčených postupoch, a nedávnych pokrokoch v oblasti integrity a boja proti korupcii.

Správa bola pripravená Jednotkou OECD so zameraním na boj proti daňovým trestným činom a iným trestným činom, ktorá pracuje na rozvíjaní Oslo dialógu. Tento dialóg OECD spustila v roku 2011 a podporuje celkový prístup k riešeniu finančnej trestnej činnosti a spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, ako aj medzinárodnú spoluprácu.

Návrhy na modernizáciu DPH v oblasti e-commerce

Európska komisia predstavila v decembri minulého roka viacero opatrení na zjednodušenie a modernizáciu pravidiel DPH v oblasti e-commerce. Opatrenia sú rozdelené na jednotlivé fázy navrhovanej implementácie, od súčasnosti až po rok 2021.

Návrhy sa týkajú nasledovných oblastí:

 • Rozšírenie existujúceho systému jednotného kontaktného miesta (MOSS) na predaj tovaru formou zásielkového predaja, tiež na iné ako tzv. digitálne služby konečnému spotrebiteľovi v rámci EÚ, ako aj na zásielkový predaj tovaru z tretích štátov. Odstránenie existujúcich limitov pre zásielkový predaj tovaru v rámci EÚ. 
 • Zavedenie nového ročného limitu v rámci uplatňovania osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta (MOSS), pod ktorý podniky predávajúce do zahraničia budú môcť naďalej uplatňovať pravidlá pre DPH svojej domovskej krajiny.
 • Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok nepatrnej hodnoty od dodávateľov z tretích štátov. Zavedenie zjednodušenej úpravy pre globálne priznávanie a platbu DPH pri dovoze tovaru určeného pre konečného spotrebiteľa so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 eur.
 • Zjednodušenie pravidiel pre identifikáciu zákazníkov.
 • Umožnenie predajcom z EÚ, aby uplatňovali pravidlá domovskej krajiny v oblastiach, ako je fakturácia a vedenie záznamov. 
 • Lepšia koordinácia medzi členskými štátmi EÚ pri výkone daňovej kontroly v podnikoch uskutočňujúcich cezhraničné transakcie.
 • Okrem toho EK predstavila aj legislatívny návrh na zavedenie znížených sadzieb DPH pre e-publikácie.

Návrhy nadväzujú na záväzky zo strany Európskej komisie obsiahnuté v Akčnom pláne v oblasti DPH, ktorý Európska komisia predstavila 7. apríla 2016 a podliehajú jednotlivým štádiám legislatívneho procesu.
Legislatívne návrhy nájdete tu.

V skratke: OECD manuál ku country-by-country reportingu

Organizácia ekonomickej spolupráce a rozvoja (OECD) vydala 6. apríla 2017 dodatočný manuál pre daňové úrady a nadnárodné spoločnosti k vyplňovaniu tzv. country-by-country (CbC) správy v zmysle odporúčaní 13. akčného plánu OECD proti erózií základu dane a presunu ziskov (BEPS)

Manuál vysvetľuje niekoľko interpretačných nejasností súvisiacich s prípravou CbC správy a usmerňuje dotknuté subjekty pri uplatňovaní modelovej legislatívy, aby bola dosiahnutá výkladová konzistencia spoločných pravidiel v praxi.

Manuál sa venuje najmä nasledujúcim otázkam:

 • Definovanie výnosov
 • Účtovné princípy/ štandardy určujúce existenciu a členstvo v skupine
 • Definovanie celkových konsolidovaných výnosov
 • Posudzovanie väčšinových podielov
 • Definícia závislej osoby

© 2021 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku