close
Share with your friends

Daňové a právne aktuality - február 2017

Daňové a právne aktuality - február 2017

Prinášame Vám náš pravidelný prehľad daňových a právnych aktualít v slovenskej legislatíve.

Súvisiaci obsah

Novela Obchodného zákonníka

Od 1. januára 2017 je účinná  novela Obchodného zákonníka č. 389/2015 Z.z., ktorá prináša dve dôležité novinky, a to jednoduchú spoločnosť na akcie („j.s.a.“), ako nový samostatný typ kapitálovej spoločnosti a kodifikáciu dohôd medzi spoločníkmi/akcionármi

J.s.a. v sebe kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzením (jednoduchú štruktúru spoločnosti a nízke základné imanie) a akciovej spoločnosti (rozdelenie základného imania na akcie a spôsob ručenia za záväzky spoločnosti), a je, takpovediac, „šitá na mieru“ potrebám startupového podnikania. Umožňuje najmä jednoduchý vstup a výstup investorov zo spoločnosti. 

J.s.a. môže mať najnižšie základné imanie – 1 EUR (v porovnaní s 5 000 EUR pri s.r.o. a 25 000 EUR pri a.s.), ktoré musí byť upísané a vklady spoločníkov musia byť splatené pred vznikom spoločnosti; založenie spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií je preto vylúčené. Môže mať jedného alebo viacerých zakladateľov a zakladateľská zmluva/listina musí byť vo forme notárskej zápisnice. Povinná je aj registrácia akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov („CDCP“), keďže akcie j.s.a. môžu byť výlučne zaknihované a znieť na meno. Náklady na založenie v porovnaní so s.r.o. preto môžu byť až dvojnásobné. 

Dôležitým rozdielom oproti a.s. je, že s akciami j.s.a. možno spájať takmer neobmedzenú škálu osobitných práv, čím je čiastočne prelomená stále platná zásada pre a.s., že možno vydávať len také druhy akcií, ktoré ustanovuje zákon. Rovnako je možné určité práva úplne vylúčiť (napr. hlasovacie práva, čo pri a.s. možné nie je), nielen obmedziť. 

Pri j.s.a. Obchodný zákonník zároveň výslovne upravuje inštitúty, ktoré sú typickým predmetom (novelou kodifikovaných) akcionárskych dohôd, a to tag-along (právo akcionára pridať sa k prevodu akcií iného akcionára na tretiu osobu), drag-along (právo požadovať prevod akcií iných akcionárov spolu s prevodom akcií oprávneného akcionára na tretiu osobu) a shoot-out (právo akcionára požadovať nadobudnutie akcií od iného akcionára za ním určenú cenu). Právo tag-along a drag-along je možné registrovať v CDCP, čím sa právne postavenie oprávneného akcionára posilní (možnosť domáhať sa svojho práva aj voči tretej osobe – nadobúdateľovi, nielen voči povinnému akcionárovi).  

Povinne zriaďovanými orgánmi j.s.a. sú valné zhromaždenie a predstavenstvo; dozorná rada sa zriaďuje iba fakultatívne. 

J.s.a. možno zrušiť aj z dôvodov upravených v zakladateľskej zmluve/listine, alebo v stanovách, teda nielen na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ako podľa doterajšej právnej úpravy. J.s.a. môže zmeniť právnu formu iba na akciovú spoločnosť, iné druhy obchodných spoločností ani družstvo nemôžu zmeniť právnu formu na j.s.a. 

V § 66c Obchodný zákonník upravuje dohody medzi spoločníkmi (označované aj ako akcionárske dohody alebo zmluvy), ktoré výslovne umožňujú spoločníkom uzavrieť dohody upravujúce ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z účasti na spoločnosti (napr. spôsob výkonu hlasovacieho práva, delenia zisku, zmien základného imania a podobne). Obsah týchto dohôd je vymedzený len príkladmi, a je teda možné uzavrieť akúkoľvek dohodu, ktorej obsah neodporuje kogentným ustanoveniam Obchodného zákonníka. Takéto dohody netvoria súčasť zbierky listín a nie sú verejne prístupné. Zároveň platí, že rozpor rozhodnutia orgánu spoločnosti (napr. uznesenie valného zhromaždenia) s obsahom tejto dohody nespôsobuje neplatnosť takéhoto rozhodnutia, z čoho vyplýva, že následky nedodržania týchto dohôd je potrebné podrobne upraviť v samotných dohodách. 

Pokiaľ ide o dohody medzi spoločníkmi uzatvorené do 31.12.2016, napriek doterajšej absencii ich výslovnej právnej úpravy, možno dospieť k záveru o ich platnosti a vymáhateľnosti (pokiaľ nie je daný iný dôvod ich neplatnosti, napr. rozpor s dobrými mravmi). Ich explicitná pozitívna úprava je v právnych poriadkoch skôr netradičná. Naďalej taktiež platí, že podľa § 186a Obchodného zákonníka sú dohody medzi akcionármi a spoločnosťou alebo členmi jej orgánov o výkone hlasovacieho práva neplatné (na rozdiel od dohôd o výkone hlasovacieho práva medzi akcionármi). 

Typickým obsahom dohôd medzi spoločníkmi je úprava vyššie spomenutých inštitútov drag-along, tag- along a shoot-out, ktoré síce Obchodný zákonník výslovne upravuje len pri j.s.a., ich použitie je však možné pri všetkých typoch obchodných spoločností. 

Nová úprava v oblasti predpisov trestného práva

Dňa 1. januára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únií a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), ktorý prináša viacero zásadných zmien.

 • Do Trestného zákona bola doplnená skutková podstata nového trestného činu - trestný čin manipulácie s trhom (ako dôsledok transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady
  č. 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu). Trestný čin manipulácie s trhom je úmyselný trestný čin, ktorého sa dopustí ten, kto
  (a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte, cene finančného nástroja, alebo spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít;
  (b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni; alebo
  (c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu. 
 • Zákonom sa doplnil tiež zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (zákon č. 91/2016 Z. z.), ktorým sa významne rozširuje katalóg trestných činov, ktorých sa môže dopustiť právnická osoba, a to napríklad o: marenie výkonu úradného rozhodnutia, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, neoprávnené machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
 • Nový Zákon tiež, okrem iného, upravuje postup pri výkone rozhodnutí o prepadnutí alebo zhabaní veci alebo majetku fyzickej alebo právnickej osoby v trestných veciach.

Schválený návrh zákona zavádzajúci tzv. Country by Country reporting

Parlament 1. februára 2017 definitívne schválil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Zákon sa stáva účinným k 1. marcu 2017.

Novela ukladá viacero povinností. Okrem primárnej povinnosti predkladať správu za nadnárodné skupiny podnikov, ktorých konsolidované výnosy za nadnárodnú skupinu dosiahnu aspoň 750 000 000 EUR, novela zákona ukladá tzv. notifikačnú povinnosť, keď má tzv. základný subjekt definovaný v §22a oznámiť Finančnému riaditeľstvu skutočnosť, či je alebo nie je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom podľa §22c, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania subjektu k dani z príjmov za oznamovací finančný rok.

Napríklad za zdaňovacie obdobie končiace 31.12.2016 sa notifikačná povinnosť vykonáva najneskôr do 31.3.2017, v prípade že nebude predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Viac informácií o prijatej novele zákona nájdete v našom článku v decembrovom vydaní.
Predmetný návrh zákona ako aj vzorovú správu, tzv. Country by Country report môžete nájsť na tomto linku.
 

Zmeny týkajúce sa prípravy DPH priznaní vo väzbe na novelu zákona

Počnúc zdaňovacím obdobím január 2017 alebo 1. kalendárny štvrťrok 2017 je platný nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom je dodávateľ (platiteľ DPH) povinný uvádzať dodanie stavebných prác, stavby alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou, pri ktorých sa uplatnil prenos daňovej povinnosti na príjemcu (časť A.2. kontrolného výkazu).

Platitelia DPH neusadení na Slovensku si môžu uplatniť odpočítanie nimi uplatnenej DPH na tovary a služby, pri ktorých sú osobou povinnou platiť daň, prostredníctvom DPH priznania a zdaniteľné osoby usadené v zahraničí môžu žiadať o vrátenie DPH aj keď budú uskutočňovať dodanie tovarov a služieb, pri ktorých sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti.

Jednou vetou

Daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 sa budú podávať použitím vzoru platného pre rok 2015 č. MF/017084/2015-721. V oznámení MFSR č. MF/020689/2016-721 bolo zverejnené nové poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty uplynul po 31.12.2016.

Od 1.1.2017 sa pre určenie, či sa spoločnosť nachádza v kríze zvyšuje pomer vlastného imania a záväzkov zo 4 % na 6 %. Pomer vlastného imania k záväzkom spoločnosti „6 ku 100“ bude platiť pre rok 2017. Pomer vlastného imania k záväzkom „8 ku 100“ sa pre stanovenie spoločnosti v kríze použije od 1.1.2018.

© 2021 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku