Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Všetky firmy, ktoré obchodujú so štátom, musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora. V opačnom prípade im hrozí pokuta a ukončenie zmlúv so štátom.

1000
Marian Dzuroška

Associate Partner, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

E-mail
register partnerov verejneho sektora

Kto má povinnosť registrovať sa?

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov napr.: štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci.

V Registri partnerov verejného sektora sa musia za určitých okolností zaregistrovať tiež fyzické a právnické osobyktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora

Prečo sa treba registrovať?

Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, nemôže žiadať o prostriedky z verejného rozpočtu, tieto prostriedky prijímať, ani sa zapojiť do verejného obstarávania.

Ako sa registrovať?

Registráciu môže vykonať iba oprávnená osoba, napríklad advokát, audítor alebo daňový poradca

Pri registrácii oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod, teda fyzickú osobu, ktorá partnera verejného sektora riadi alebo má z jeho činnosti prospech. Oprávnená osoba tiež každoročne overuje konečného užívateľa výhod. 

Aké hrozia sankcie za porušenie povinnosti registrácie?

Ak sa partner verejného sektora nezaregistruje do Registra partnerov verejného sektora, subjekt verejného sektora (napr. štát alebo obce):

(a) odstúpi od zmlúv uzatvorených s partnerom verejného sektora, a

(b) nie je v omeškaní, ak z dôvodu chýbajúcej registrácie partnera verejného sektora neplníto, čo mu ukladá zmluva.

Aké hrozia sankcie za porušenie iných povinností?

Ak partner verejného sektora poruší svoje povinnosti podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, Okresný súd Žilina uloží:

(a) Partnerovi verejného sektora pokutu za nedodržanie zákona vo výške získaného hospodárskeho prospechu; ak tento nie je možné určiť, pokuta sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 EUR až do 1 000 000 EUR.

(b) Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, pokutu až do výšky 100 000 EUR,

(c) Osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod, pokutu až do výšky 10 000 EUR.

Zaregistrujte sa cez KPMG.

  • KPMG na Slovensku je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu v Registri partnerov verejného sektora;
  • Posúdime, či máte povinnosť zaregistrovať sa ako partner verejného sektora;
  • Identifikujeme a overíme Vášho konečného užívateľa výhod rýchlo a efektívne aj v prípade komplexných vlastníckych štruktúr;
  • Ako oprávnená osoba Vás zaregistrujeme do Registra partnerov verejného sektora a budeme plniť ďalšie povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona.

* Poskytnutie týchto služieb je podmienené uzatvorením písomnej zmluvy a schválením KPMG interných procedúr súvisiacich s akceptáciou klienta a zákazky.

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami