Register partnerov verejného sektora | KPMG | SK
close
Share with your friends

Register partnerov verejného sektora: Máte povinnosť zaregistrovať sa?

Register partnerov verejného sektora

Od 1. februára 2017 je prístup k prostriedkom z verejných zdrojov podmienený registráciou v Registri partnerov verejného sektora.

Súvisiaci obsah

  • Partnerom verejného sektora je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov napr.: štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci.
  • Povinnosť zaregistrovať sa v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje za určitých okolností tiež na fyzické a právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora. 
  • Registrácia môže byť vykonaná iba oprávnenou osobou, napríklad advokátom, audítorom alebo daňovým poradcom.  
  • Následkom porušenia povinností vyplývajúcich zo Zákona o registri partnerov verejného sektora môže byť uloženie pokút a odstúpenie štátu alebo obce od uzatvorených zmlúv
  • Pokuta za nedodržanie zákona sa rovná výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak tento nie je možné určiť, pokuta sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 EUR až do 1 000 000 EUR. Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, môže byť uložená pokuta až do výšky 100 000 EUR,  osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod, môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000 EUR.
  • Subjekty registrované v existujúcom Registri konečných užívateľov výhod sa považujú za partnerov verejného sektora. Sú však povinné zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod najneskôr do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz subjektu z Registra partnerov verejného sektora so všetkými dôsledkami. 
  • Overenie konečného užívateľa výhod musí byť vykonávané každoročne

Ako Vám môžeme pomôcť

  • Určíme či máte povinnosť zaregistrovaťsa ako partner verejného sektora;
  • Identifikujeme a overíme Vášho konečného užívateľa výhod;
  • Budeme Vám asistovať pri registrácii v Registri partnerov verejnéhosektora a budeme pôsobiť ako Vaša oprávnená osoba podľa zákona.

* Poskytnutie týchto služieb je podmienené uzatvorením písomnej zmluvy a schválením KPMG interných procedúr súvisiacich s akceptáciou klienta a zákazky.

© 2019 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať