close
Share with your friends

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciac...

Už tretie pokračovanie publikácie o rozsudkoch v oblasti DPH vydaných Súdnym dvorom EÚ sa snaží zrozumiteľným spôsobom priblížiť rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v roku 2014 (celkom 26 rozsudkov).  

Súvisiaci obsah

Judikatúra Súdneho dvora EÚ

Jednotlivé rozsudky sú zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania, pričom každá časť obsahuje:

  • v podstatnom rozsahu argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia (pre rýchlejšiu orientáciu sú kľúčové slová v časti argumentov zvýraznené),
  • referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ - ak sa prípad týkal ustanovení šiestej smernice (účinnej do 31. 12. 2006), v zátvorke uvádzame aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia DPH smernice (účinnej od 1. 1. 2007),
  • citáciu relevantných ustanovení DPH smernice (slovenskej jazykovej verzie publikovanej v Úradnom vestníku EÚ), a to aj ak sa daný prípad týkal šiestej smernice (kvôli jednotnosti a prehľadnosti, ak by sa však daného rozsudku týkala niektorá z malého počtu vykonaných zásadných zmien a doplnení konsolidovanej šiestej smernice ku dňu nadobudnutia účinnosti DPH smernice, uvádzame tak v texte),
  • referenciu na iné súvisiace rozsudky Súdneho dvora EÚ,
  • referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy (zákona o DPH, Daňového poriadku a pod.),
  • krátky komentár vrátane zhodnotenia významu rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. 

Register v závere knihy pri jednotlivých rozsudkoch uvádza kľúčové pojmy a umožňuje tým lepšiu orientáciu podľa témy rozsudkov. Zoznam výrokov rozsudkov zas sumarizuje výrokové časti rozsudkov s cieľom poskytnúť rýchly prehľad predtým, než čitateľ siahne po samotnom spracovanom rozsudku.

Forma spracovania publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku. 

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom

O autorkách

Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková sú daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH, a vo svojej praxi v medzinárodnej poradenskej spoločnosti vo výraznej miere prichádzajú do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ.  

© 2019 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku