Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013

Pokračovanie publikácie, ktorá je prvou svojho druhu publikovanou v slovenskom jazyku, sa snaží zrozumiteľným spôsobom priblížiť rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v roku 2013, uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu.  

Súvisiaci obsah

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

O publikácii

Prináša 43 nových rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013, zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Spolu s prvou knihou vydanou v roku 2013 zahŕňajúcou rozsudky za roky 2011 a 2012 (68 rozsudkov) predstavuje o niečo viac ako šestinu všetkých DPH rozsudkov, ktoré Súdny dvor vydal od začiatku uplatňovania spoločného systému DPH v rámci ES (EÚ), t. j. od roku 1970.

Každá časť venovaná jednotlivým rozsudkom obsahuje:

  • v podstatnom rozsahu argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia (pre rýchlejšiu orientáciu sú kľúčové slová v časti argumentov zvýraznené),
  • referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ; ak sa prípad týkal ustanovení šiestej smernice (účinnej do 31. 12. 2006), v zátvorke uvádzame aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia DPH smernice (účinnej od 1. 1. 2007),
  • citáciu relevantných ustanovení DPH smernice (slovenskej jazykovej verzie publikovanej v Úradnom vestníku EÚ), a to aj ak sa prejednávaný prípad týkal šiestej smernice (kvôli jednotnosti a prehľadnosti, ak by sa však daného rozsudku týkala niektorá z malého počtu vykonaných zásadných zmien a doplnení konsolidovanej šiestej smernice ku dňu nadobudnutia účinnosti DPH smernice, uvádzame tak v texte),
  • referenciu na iné súvisiace rozsudky Súdneho dvora EÚ,
  • referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy (zákona o DPH, Daňového poriadku, Občianskeho zákonníka a pod.),
  • krátky komentár vrátane zhodnotenia významu rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. 

ublikácia obsahuje aj sumarizáciu výrokovej časti rozsudkov, ktorej cieľom je poskytnúť rýchly prehľad o rozsudkoch. Na lepšiu orientáciu slúži register, ktorý pri každom rozsudku uvádza kľúčové pojmy.

Forma spracovania publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku.

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom

Autori

Autorkami knihy sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH, a vo svojej praxi v medzinárodnej poradenskej spoločnosti vo výraznej miere prichádzajú do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ.

© 2021 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku