Obvestilo

Obvestilo

Obvestilo

Obvestilo

Obvestilo

Revizijska družba KPMG zaradi manjše napake - dejanja majhnega pomena, ki ni povzročilo nobene škodljive posledice - uvrščena na seznam Direktorata za javno naročanje 

Glede na uvrstitev na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami revizijska družba KPMG v tej fazi preučuje možnosti za vložitev pobude za zahtevo za varstvo zakonitosti (trimesečni rok še teče) in za ustavno presojo zaradi nesorazmernosti stranske sankcije v tem in istovrstnih primerih: pravna oseba namreč objektivno odgovarja za ravnanje zakonitega zastopnika za dejanje, ki je majhnega pomena in ki ni povzročilo nobene škodljive posledice, predmet javnega naročila pa je bil s strani pravne osebe pravilno, popolno in strokovno izvršen. 

Razlog za uvrstitev revizijske družbe na seznam Direktorata za javno naročanje  

KPMG SLOVENIJA, d.o.o., je bila s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani in Višjega sodišča izrečena globa in obligatorna stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za dobo treh let od pravnomočnosti sodbe. 

Očitani prekršek se nanaša na dejanje odgovorne osebe, ki je v ponudbi, poslani 16.03.2015, naročniku podpisala izjavo na obrazcu razpisne dokumentacije, da pravna oseba ni v postopku pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju tudi Agencija) in da ji s strani Agencije ni bil izrečen ukrep; pravna oseba pa je 16.03.2015 v postopku pri Agenciji bila. 

Agencija je namreč 15.12.2014 izdala odredbo zaradi  kršitve iz 1. alineje 2. odst. 39. čl. ZRev-2 in odredila odpravo kršitve. 39. čl. ZRev-2 določa udeležbo ključnih revizijskih partnerjev v vseh urah projekta kot tudi skupno število delovnih ur osebja z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju. Pri poročanju na dan 31.5.2014 se je v poročilu Agenciji zgodila tehnična napaka pri zaokroževanju (14,47% namesto 15%) ter seštevku (230 ur namesto 250 ur ). Iz kršitve izhaja, da gre za tehnično napako in ne vsebinsko kršitev pravil revidiranja. Revizijska družba je 24.02.2015 Agenciji podala poročilo o ukrepih in odpravi kršitev. 

V času oddaje ponudbe dne 16.03.2015 so bile kršitve iz navedenih razlogov odpravljene, postopek pri Agenciji pa je bil zaključen šele 25.05.2015 s pravnomočnostjo navedene odločbe. Glede na vsebino obrazca (OBR-4) razpisne dokumentacije je bila pravna oseba v postopku pri Agenciji od 15.12.2014 do 26.05.2015 in se v celotnem navedenem obdobju ne bi smela prijaviti na javno naročilo kljub dejansko odpravljenim kršitvam (dne 24.02.2015). 

 

Ocenjeni vpliv izključitve iz postopkov javnega naročanja na poslovanje revizijske družbe 

Revizijska družba je naročila pravno mnenje o ravnanju ob uvrstitvi na Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Iz njega izhaja, da:

 • sodba učinkuje le na nove postopke oddaje javnih naročil, ne pa tudi na tiste, ki so že bili oddani in za katere že imamo sklenjene pogodbe;
 • družbi KPMG Slovenija, d.o.o. v naslednjih treh letih ne sme biti oddano javno naročilo vrednosti večje od 20.000 EUR na splošnem področju oziroma 50.000 EUR na infrastrukturnem področju; 

 • sodba nima nikakršnih posledic za ostale družbe KPMG v Sloveniji.

   

  Način zagotavljanja obvladovanja kakovosti skladno s MSOK 1 v zvezi z uvrstitvijo na seznam 

  Revizijska družba bo sprejela sledeče ukrepe za zagotavljanje obvladovanja kakovosti skladno z MSOK 1 ob uvrstitvi na seznam: 

 • pred oddajo javnega naročila bosta pravni oddelek in/ali oddelek upravljanja s tveganji presodila njegovo dopustnost;

 • v primeru nejasnih ali dvoumnih zahtev v razpisni dokumentaciji javnega naročila bo revizijska družba pridobila pisno tolmačenje naročnika oziroma zahtevala popravek razpisne dokumentacije. 

   

   

  KPMG Slovenija, d.o.o.

  Nevenka Kržan

  Senior partnerka

   

   

 

 

Connect with us