close
Share with your friends

Fusioner, delningar, emissioner

Fusioner, delningar, emissioner

Behöver ditt bolag hjälp att upprätta handlingar vid omstrukturering? KPMG Skatt kan bistå med rådgivning och upprättande av dokument som fordras.

Fusion

Om det finns behov eller önskemål av att omstrukturera verksamheten och minska antalet aktiebolag i koncernen kan fusion vara ett alternativ. Genom en fusion upphör det överlåtande bolaget att existera utan att ett likvidationsförfarande krävs. Den vanligaste formen av fusion är att ett dotterbolag upphör att existera genom fusion med moderbolaget, men även omvända fusioner och sidledes fusioner förekommer.


Delning

Upphör ett kompanjonskap eller finns det andra behov av att dela upp ett aktiebolag kan ett delningsförfarande vara aktuellt. En delning innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder övertas, helt eller delvis, av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas.


Emission

Det kan uppkomma situationer när ett företag är i behov av ytterligare kapital med anledning av att verksamheten expanderar, att kreditgivare ställer krav på ökat aktiekapital eller att en större investering skall genomföras. Ett vanligt tillvägagångssätt är att företaget genomför en nyemission (kontantemission, kvittningsemission eller apportemission).


Det kan också finnas behov av att öka företagets bundna kapital genom en överföring av fritt eget kapital.


Varför välja KPMG?

Inom KPMG Skatt har vi en grupp med specialister som kan bistå med hjälp att upprätta de handlingars om fordras. KPMG Skatt samarbetar även med andra kompetensområden inom KPMG, vilket innebär att vi spänner över hela området - civilrätt, inkomstskatter, moms och revision. KPMG Skatt kan utöver att upprätta de handlingar som fordras bistå med hjälp att utreda och klargöra de skattemässiga effekter som exempelvis en fusion kan ge upphov till. KPMG kan även bistå med hjälp med de redovisningsmässiga frågor som en fusion ger upphov till.


Vi kan hjälpa till med

Står företaget inför en omstrukturering och är osäker på hur omstruktureringen lämpligen bör genomföras samt vilka skattemässiga effekter omstruktureringen ger upphov till, kan KPMG Skatt bistå med rådgivning och upprättande av de dokument som fordras.
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan